AKER BIOMARINE OG NATURAL ENIGE OM FUSJON

Fusjonen fullførerer en integrering av virksomhetene i de to selskapene. Integreringen og det foreslåtte bytteforholdet er i tråd med det som ble meddelt Oslo Børs 16. november 2006.

- Aker BioMarine er godt i gang med å bygge opp et internasjonalt marint ingrediensselskap som utvikler, produserer og markedsfører Omega 3-baserte produkter fra krill. Det fusjonerte selskapet kombinerer kunnskap om dypvannsfiske og bioteknologi, sier Helge Midttun i Aker BioMarine. Midttun blir også konsernsjef i det fusjonerte selskapet.

Det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen er basert på 57 kroner per aksje i Natural og 90 kroner per aksje i Aker BioMarine. Verdien av Natural tilsvarer prisen Aker betalte for den kontrollerende aksjeposten som ble meldt 16. november i fjor. Verdien av Aker BioMarine er lik prisen som ble fastsatt i selskapets rettede emisjon i desember 2006.

Natural- aksjonærene vil beholde det antall aksjer som de i dag besitter. Aker BioMarines aksjonærer får oppgjør i form av Natural-aksjer, hvor én Aker BioMarine-aksje vil gi 1,579 Natural-aksjer.

Dagens eiersituasjonAker BioMarine eier i dag 89,14 prosent av aksjene i det børsnoterte bioteknologiselskapet Natural.

Aker BioMarine gjennomførte i desember 2006 en rettet emisjon og hentet 1,2 milliarder kroner fra norske og internasjonale investorer. Etter emisjonen ble selskapet verdsatt til 5,1 milliarder kroner, og Akers eierandel ble redusert fra 100 til 76,2 prosent.

Det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen innebærer at Aker vil få en eierandel på 70,8 prosent i det nye Aker BioMarine. De øvrige aksjene er fordelt på ca. 600 aksjonærer.

Forslaget om fusjon skal behandles av generalforsamlingene i både Aker BioMarine og Natural 29. mars i år. Sammen med innkallingen vil aksjonærene få tilsendt fusjonsplanen og annen relevant dokumentasjon. Det vil også bli foreslått valg av nye medlemmer til styret i Natutral.

FusjonsforslagetStyrene i de to selskapene har i arbeidet med å integrere virksomhetene blitt enige om vilkårene for en fusjon. Dette innebærer at samtlige av Aker BioMarines eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Natural, mot at aksjonærene i Aker BioMarine mottar fusjonsvederlag i form av aksjer i Natural.

Forslaget om fusjon er begrunnet i ønsket om en effektiv og strømlinjeformet organisasjon, og en enklere eierstruktur hvor samtlige aksjonærer har sin eierposisjon i ett børsnotert selskap. Styrenes vurdering er at dette er positivt både for selskapene og deres aksjonærer.

I tillegg til godkjenning av de to generalforsamlingene, er gjennomføring av fusjonen betinget av tilfredsstillende avklaring med kreditorer. Videre må det gis klarsignal fra medkontrahenter og relevante offentlige myndigheter. Vilkårene for fusjonen er nærmere beskrevet i fusjonsplanen.

Selskapene tar sikte på å gjennomføre fusjonen og distribuere fusjonsvederlaget innen utgangen av juni i år.

Nye Aker BioMarineDet nye Aker BioMarine har en unik posisjon med spisskompetanse i hele verdikjeden - fra forskning og utvikling til fangst, prosessering, produktutvikling, salg og markedsføring. Selskapet har ca. 600 ansatte i Argentina, Færøyene, Norge og USA. Hovedkontoret er i Oslo.

Proformatall for det fusjonerte selskapet viser en samlet omsetning på 460 millioner kroner i 2006, og 26 millioner kroner i driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA).

Aker BioMarine ble stiftet i 2006, men selskapet bygger på mange års erfaring fra dypvannsfiske i Akers regi. I tillegg til krillsatsingen i Sørishavet er virksomheten knyttet til fremstilling av surimi i Argentina og på Færøyene.

Med Aker BioMarines fangstteknologi, såkalt kontinuerlig tråling, kommer krill sprell levende om bord. Dermed unngås at krill dør og næringsrik biomasse ødelegges av forråtnelsesprosesser. Foredlingen starter umiddelbart i et topp moderne fiskefartøy.

Gjennom fusjonen med Natural får selskapet tilført viktig kompetanse og erfaring med utvikling av rettighetsbeskyttede løsninger for kommersialisering av fettsyrer (lipider). Produktene i selskapets portefølje er lipider med dokumenterte positive helseeffekter som kan benyttes som ingrediens i mat, drikke, dyrefôr, kosttilskudd og farmasi. Dette omfatter produkter og teknologier som Tonalin® CLA, funksjonelle fosfolipider med høyt innhold Omega 3 og høykonsentrert Omega 3.

- Vekstpotensialet er å utvikle produkter og øke utvinningen av høyverdige oljer og posisjonere Aker BioMarine i forhold til sterkt voksende markeder innenfor sunne kosttilskudd, matvareingredienser, akvakultur og farmasi, sier konsernsjef Helge Midttun.

Naturals regnskapstall for fjerde kvartal 2006 ble offentliggjort 15. februar.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Konsernsjef Helge Midttun, Aker BioMarine, tlf 913 35 790Adm. direktør Jostein Dalland, Natural, tlf. 996 49 038

Abonner