Aker selger Aker Drilling

Aker ASAs heleide datterselskap Aker Capital har i dag solgt 14 959 742 aksjer iAker Drilling, tilsvarende en eierandel på 5 prosent i boreselskapet tilTransocean Offshore Holdings Limited.  Kjøpesummen er 26,50 kroner per aksje, oger 98,5 prosent høyere enn sluttkursen 13,35 kroner på Aker Drilling fredag 12.august.

Transocean, verdens største offshore boreselskap, har varslet et frivilligtilbud på alle utestående aksjer i Aker Drilling til kurs 26,50 kroner peraksje. Tilbudet forutsetter at Transocean oppnår en samlet eierandel på mer enn2/3 av aksjene i Aker Drilling. Aker Capital har gitt sin forhåndsaksept på åselge sin resterende eierpost på om lag 36,1 prosent i Aker Drilling. Dettetilsvarer totalt 107 873 858 aksjer.

Akers forståelse er at det frivillige tilbudet vil bli fremsatt så snart det ergodkjent av Oslo Børs.

Prisen på 26,50 kroner per aksje tilsvarer 3 255 millioner kroner for Akerssamlede eierandel i Aker Drilling. Dersom Transocean oppnår tilstrekkelig akseptfor sitt frivillige tilbud, vil det gi en regnskapsmessig gevinst i tredjekvartal isolert sett på 1 191 millioner kroner i regnskapet for Aker ASA ogholding selskaper og en samlet gevinst for året på 921 millioner kroner.

-Tilbudet fra verdens fremste boreentreprenør er en stor anerkjennelse av AkerDrillings organisasjon, rigger og fremtidsmuligheter. Transocean og AkerDrilling vil sammen gjøre hverandre bedre, sier konsernsjef Øyvind Eriksen ogfortsetter:

-Transaksjonen gjennomføres til konkurransedyktige betingelser. Dette styrkerAkers økonomiske handlefrihet ytterligere, og gir mer fleksibilitet i vårtmålrettede arbeid for å videreutvikle Akers porteføljer av investeringer. Akerer godt posisjonert for videre verdivekst, sier Eriksen.

Aker Drilling har lagt bak seg en periode med bygging av verdens to mestavanserte borerigger. Selskapet har i fase to etablert en historikk med sikkerog stabil drift. I den siste tiden har Aker vært åpen for å delta ikonsolideringen i riggmarkedet.

-Det har vært flere muligheter med interessante aktører, men Transocean varraskt på banen med et akseptabelt kontanttilbud. Dette er bra for Aker Drillingog alle aksjonærer, sier Eriksen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen, Aker ASA, tlf 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner