Aker vinner oljelisens i Ghana

Aker er tildelt et stort og lovende leteareal for olje og gass pådypt vann i Gulf of Guinea. Dette havområdet i det vestlige Afrikaregnes av mange som en av verdens mest lovende oljeprovinser.

Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) og landets myndighetervalgte Aker som operatør for letearealet South Deepwater Tano.Tildelingen er ratifisert av parlamentet i Ghana.

- Vi anser dette som en anerkjennelse av olje- og gasskompetansen iNorge, og en tillitserklæring til oss i Aker. Dette åpner spennendemuligheter for flere Aker-selskaper, sier Leif-Arne Langøy,styreformann og konsernsjef i Aker ASA.

I letefasen skal Aker delta med en eierandel på 85 prosent i SouthDeepwater Tano, utenfor kysten av Ghana i det vestlige Afrika. GNPCog den ghanesiske stat vil eie til sammen 10 prosent, mens Akerslokale samarbeidspartner, Chemu Power Ltd, har 5 prosent. Ved etkommersielt funn kan GNPC og den ghanesiske stat øke sin eierandeltil 25 prosent. Letearealet er på hele 3 500 kvadratkilometer. Dettilsvarer åtte leteblokker på norsk sokkel. Vanndypet i området ermellom 2000 og 3000 meter.

Potensialet på ghanesisk kontinentalsokkel er tydelig demonstrert veddypvannsfeltet Jubilee, et av verdens største offshore oljefelt somer funnet de siste fem årene. South Deepwater Tano har mye av densamme interessante geologien som Jubilee, men ligger lenger fra landog på dypere vann.

Aker skal sitte i førersetet for leting og utvikling av SouthDeepwater Tano. I første omgang investerer Aker USD 25-30 millioner iet program for innsamling og tolkning av seismiske data. Arbeidetplanlegges å starte i første kvartal 2009. Den første letebrønnen kanbores i 2011. Aker vil vurdere å invitere andre aktører med sompartnere i lisensen.

- Vi mener Aker vil være en god partner for ghanesiske myndighetersom har klare visjoner om at landets olje- og gassressurser skalbidra til positiv utvikling i landet. Aker spilte en viktig rolleallerede fra første kapittel av det norske oljeeventyret. Våre bredeindustrielle kompetanse er senere videreutviklet gjennom nyeprosjekter over hele verden. Dette er erfaringer som vi nå tar medoss til Ghana, sier Langøy.

Aker Solutions, Aker Oilfield Services, Aker Exploration, AkerDrilling og Aker Floating Production er selskaper som hver for segeller sammen leverer produkter, teknologier og løsninger i heleverdikjeden for olje- og gassproduksjon. Selskapenes ingeniørkunnskapog gjennomføringsevne kommer spesielt til sin rett i arbeidet medleting og produksjon av olje og gass på ultradypt hav.

- Aker er i stand til å redusere tiden fra det påvises hydrokarbonertil den første oljen produseres. Tid er penger. Sammen erAker-selskaper i stand til utvikle og bygge ut oljefelt raskere ennandre. Dette har vi allerede bevist gjennom utbyggingsprosjektermange steder i verden, sier Langøy.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker, tlf. 913 10 458

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner