Langøy vil fratre

Leif-Arne Langøy har meddelt Akers valgkomité og styre at han ønskerå fratre som styreformann og konsernsjef i Aker ASA innen utgangen avåret. Han vil fortsatt arbeide for Aker og medvirke i flere styrer ikonsernet.

- Jeg har i snart halvannet år vært plaget med svimmelhet, spesielt iforbindelse med reisevirksomhet og flyturer. Når jeg nå fortsatt ikkehar blitt helt bra, velger jeg av hensyn til egen helse, og av hensyntil Aker, å fratre som styreformann og konsernsjef, sier Langøy.

Arbeidet med å finne hans etterfølger som konsernsjef har startet. Nystyreformann skal velges av aksjonærene på en ekstraordinærgeneralforsamling senere i år. Dato for dette møtet er ikke endeligfastsatt.

Valgkomiteen vil innstille på at Kjell Inge Røkke overtar somstyreformann, og at Langøy fortsetter som ordinært styremedlem. Detvil videre bli foreslått at Langøy erstatter Røkke som leder forAkers valgkomité. Tilsvarende endring vil bli foreslått forvalgkomiteen i øvrige Aker-selskaper våren 2009.

- Vi hadde i det lengste håpet at Leif-Arne skulle bli bra nok til athan ville fortsette både som styreformann og konsernsjef, men jegrespekterer hans valg fullt og helt, sier Kjell Inge Røkke, Akershovedaksjonær.

- Jeg er grenseløst takknemlig for hans innsats, først i Aker Yards,og de siste seks årene som konsernsjef og etter hvert styreformann iAker. Det gleder meg at han fortsatt vil arbeide med oss i Aker. Hanvil også i tiden som kommer være en av mine aller nærmeste rådgivere,sier Røkke.

I tillegg til fortsatt styrearbeid i Aker ASA, vil Langøy prioriteresitt styreverv i Aker Solutions. Hans medeierskap og verv somnestleder i styret i familien Røkkes eierselskap TRG Holding vil ogsåbli videreført. Han vil fratre sine verv i øvrige børsnoterteAker-selskaper i forbindelse med vårens ordinære generalforsamlinger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontaktGeir Arne Drangeid, konserndirektør i Aker ASA. Telefon: +47 24130065

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner