SAMMENSLÅING

Det nye Aker Seafoods-konsernet vil ha 1350 ansatte og en samlet omsetning på ca 2,5 milliarder kroner. Om lag 1000 av disse ansatte er tilknyttet konsernets fem fiske¬foredlings¬anlegg og flåte i Nord-Norge.

Kombinasjonen av fisk fra havgående ferskfisktrålere og fra kystflåten i Finnmark, Troms og Nordland vil sikre jevn tilgang av førsteklasses råstoff til konsernets foredlingsanlegg i Nord-Norge. Derfra vil veien være kort til kvalitetsbevisste kunder i Europa som ønsker ferske og helseriktige fiskeprodukter. Pr i dag utgjør ca 40 prosent av Aker Seafoods` salg slike ferske produkter, og det er et mål å øke denne andelen.

Thorfisk AS i Danmark er konsernets spydspiss mot markedet for bearbeidede ferske fiskeprodukter i konsumembalasje. Selskapet vil være en sentral del av konsernets videreutvikling mot markedene i Skandinavia og Europa for øvrig.

Leveranser fra kystflåten i Norge og Danmark vil stå for en vesentlig del av råstoffet i Aker Seafoods` anlegg. Den konvensjonelle flåten (kystflåten) har nær 70 prosent av de årlige norske torskekvotene nord for 62. breddegrad. Aker Seafoods vil disponere til sammen 29 lisenser for fiske av torsk, sei, hyse og reke, pr i dag fordelt på 16 aktive trålere. Dette utgjør til sammenlikning om lag 9 prosent av torskekvotene.

Konsernsjef Yngve Myhre i dagens Aker Seafoods blir konsernsjef i det sammenslåtte selskapet. Konsernets hovedkontor vil være i Oslo, men viktige konsern¬funksjoner vil bli videreført i Ålesund der ledelsen i WFA/NSH i dag holder til.

- Dette er en god og fremtidsrettet løsning for utviklingen av norsk fiskeri, og vi har de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har tilgang til førsteklasses ishavsfisk, vi har dyktige ansatte på avanserte trålere og i moderne foredlingsanlegg, og vi har nærhet til markeder og et effektivt distribusjonsnett ut i markedet, sier konsernsjef Yngve Myhre.

- Gjennom sammenslåingen vil vi bli en stabil og attraktiv leverandør av fisk til de store og internasjonale dagligvarekjedene, sier Yngve Myhre og legger til at sammenslåingen vil bidra til å styrke norsk fisks markedstilgang til langt flere europeiske forbrukere i fremtiden.

Bjørnar Kleiven som har vært konsernsjef i WFA/NSH siden 2002, vil fortsette i det nye konsernet. Han har ledet WFA/NSH gjennom en periode med betydelig konsolidering og restrukturering.

- Sammenslåingen med Norway Seafoods er et fremtidsrettet steg videre for WFA/NSH. Sammen får vi en unik markedsposisjon som leverandør av ferskfisk til Europa. Samtidig blir vi en del av en finansiell plattform som gir oss bedre mulighet til å investere i ny teknologi samt videreføre arbeidet med å optimalisere verdikjeden vår i et industrielt perspektiv, sier Kleiven.

Transaksjonen og formaliteneNorway Seafoods AS avholdt generalforsamling 29. mars 2005 og skiftet da navn til Aker Seafoods ASA. Dette selskapet blir morselskap i det nye konsernet.

Generalforsamlingen besluttet videre å velge Lisbeth Berg-Hansen som nytt styremedlem i Aker Seafoods ASA. Berg-Hansen har lang fartstid i norsk oppdrettsnæring, er styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), og vil med en slik relevant bakgrunn kunne tilføre Aker Seafoods ASA mye. Selskapets styre har for øvrig følgende sammensetning: Leif-Arne Langøy (leder), Bjarne Borgersen (nestleder), Dag F Wittusen, Martinus Brandal, Leiv Grønnevet, Bjarne Kristiansen og Harold Egil Nilsen. De to sistnevnte er valgt av og blant de ansatte.

Sammenslåingen og etableringen av det nye konsernet skjer ved at Aker Seafoods ASA overtar 100 prosent av aksjene i WFA og 65 prosent av aksjene i NSH mot oppgjør i aksjer i Aker Seafoods ASA. Dagens eiere i WFA og NSH vil etter overdragelsen eie 11,5 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens Aker-konsernet eier de øvrige 88,5 prosent. Akers dypvannsfiske i selskapet Aker Seafoods Corp inngår ikke i det nye konsernet (se vedlagte oversikt over selskapsstrukturen).

Som en del av avtalen om sammenslåing og for å sikre dagens aksjonærer i WFA og NSH en mulighet for å selge sine aksjer, vil eierne av Aker Seafoods ASA arbeide for at selskapet blir børsnotert. Aker Seafoods er i dag allerede indirekte børsnotert som en del av Aker-konsernet.

- I forbindelsen med en direkte børsnotering av Aker Seafoods ASA, vil Aker uansett beholde en eierandel over 50 prosent. Integreringen av WFA og NSH i Aker Seafoods styrker Akers satsing innen fiskeri, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker. Med Akers eierandel er forholdet til deltakerlov og andre sentrale vilkår fra myndighetene godt ivaretatt.

Avtalen om sammenslåing er avhengig av myndighetsgodkjennelser. Aker Seafoods ASA legger opp til en tett dialog med berørte lokalsamfunn og ansatte for å sikre framtidsrettede og langsiktige aktiviteter tilknyttet dagens virksomheter. I tillegg vil det være naturlig å se på muligheter for å bygge opp ny og komplementær virksomhet i tillegg til eksisterende anlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Yngve Myhre. Epost: yngve.myhre@norsea.com. Mob.nr: 916 30174Bjørnar Kleven. Epost: bjornar.kleiven@westfish.no. Mob.nr: 900 68 005

Fakta om selskapene (foreløpige 2004-tall)(Se vedlagte pdf-fil)

Abonner