Satser videre i tøffe tider

Industrikonsernet Aker er ikke upåvirket av uroen i verdens kreditt-og aksjemarkeder, men selskapet holder stø kurs med fokus på sinelangsiktige, industrielle mål.Gjennom systematisk arbeid de to siste årene har selskapet bygget etsolid finansielt fundament. Det gir aksjonærene trygghet forframtidig utbyttekapasitet og utsikter til fortsatt verdiskapinggjennom etablering og utvikling av nye selskaper i Aker-familien.- Aker skaper, utvikler og foredler bedrifter. I år preges vi avmange selskaper under oppstart og utvikling. Konsernets resultatetter skatt i årets ni første måneder er derfor negativt med nær 700millioner kroner, hvorav nesten 600 millioner kroner skriver seg fraregnskapstekniske forhold uten kontanteffekt i Aker Drilling.Kortsiktige svingninger i resultatene er naturlig for Aker somarbeider med langsiktig industriutvikling. Vi satser videre i tøffetider, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker.Det største Aker-selskapet, Aker Solutions, har nok en gang levertsterke resultater. Driftsmarginen (EBITDA) i tredje kvartal varrekordhøye 8,5 prosent. Ordrereserven er også økende. Det girforutsigbarhet for aktiviteten framover.I Ghana i Vest-Afrika er Aker nylig tildelt operatørskap for et stortog lovende leteareal på dypt vann. Det er identifisert lovendegeologiske strukturer i denne lete- og produksjonslisensen. Dissevil bli grundig undersøkt de nærmeste årene.Viktige milepæler er passert i flere av de nyere Aker-selskapene.Aker Floating Production har startet oljeproduksjon i India, og AkerBioMarine har lansert sin nye forretningsplan.Markedsverdien av Akers børsnoterte selskaper har falt betydelig desiste månedene, i takt med markedene generelt. Ved utgangen avseptember var verdijustert egenkapital (VEK) 25,6 mrd kroner,tilsvarende 354 kroner pr Aker-aksje. Tilsvarende VEK ved inngangenav året var 33,3 mrd kroner.Akers finansielle stilling er likevel sterk. Tilgjengelig likviditeti form av kortsiktige rentebærende fordringer, kontanter ogkontantekvivalenter var 6,8 mrd kroner ved utgangen av september.- Akers prioritering av arbeid med egne selskaper og kjenteindustrisektorer reflekterer en grunnleggende positiv holdning tilmarkedsutsiktene i disse sektorene. Aker vurderer sine selskaper somgodt posisjonert i forhold til markeder og konkurrenter, og ser etbetydelig verdipotensial i sin portefølje av selskaper, sier Langøy.Verdensøkonomien er i disse dager gjenstand for de størsteomveltninger på flere generasjoner. Selv om markedene forAker-selskapene på kort og mellomlang sikt skulle bli påvirket avdette, forholder Aker seg til at en stadig økende befolkning i verdenvil ha behov for mer energi og næringsmidler fremstilt på bærekraftigvis. Det skaper etterspørsel etter Aker-selskapenes leveranser avteknologi, produkter, kompetanse og løsninger.

Fullstendig kvartalsrapport er vedlagt

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner