Solid Aker i et krevende marked

Aker går inn i 2009 med en solid balanse. Egenkapitalen i mor- ogholdingselskap utgjorde 18,1 milliarder kroner av balansens 20,7milliarder kroner. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 88 prosent.Brutto ekstern gjeld er om lag en milliard kroner, mens nettorentebærende fordringer var 8,6 milliarder kroner.

Resultat og balanse for 2008 er preget av fall i aksjemarkedet medtilhørende store nedskrivninger av aksjeverdier, og at selskapet harprioritert å bidra til utviklingen av sine datterselskap, blant annetved å tilføre dem likviditet.

Styret foreslår at utbyttet for regnskapsåret 2008 blir 5 kroner peraksje.

Aker skriver ned verdien av sine børsnoterte eiendeler med 5,6milliarder kroner ved årsskiftet. Det gir Aker ASA og selskapene iholdingstrukturen et underskudd før skatt på 4,8 milliarder kroner i2008, sammenliknet med et overskudd før skatt på 12,7 milliarderkroner året før.

Ved utgangen av desember var verdijustert egenkapital (VEK) føravsatt utbytte 18,5 milliarder kroner, tilsvarende 255 kroner perAker-aksje. VEK per utgangen av 2007 var 33,3 milliarder kroner.Styrets forslag til utbytte er om lag to prosent av VEK og konsistentmed gjeldende utbyttepolitikk. Med forslaget balanserer styretaksjonærenes avkastning på kort sikt med selskapets ambisjon omfortsatt industriell utvikling og vekst.

Balansen er sterk, og likviditetsreserven er god. Ved utgangen av2008 var summen av kontanter, kontantekvivalenter og kortsiktige,rentebærende eiendeler 6,3 milliarder kroner.

Med et finansmarked i krise, har Aker selv valgt å stille nødvendigkapital til rådighet for sine datterselskap, blant annet gjennom lån.Aker ASA og holdingselskapene hadde ved utgangen av 2008 over 4,6milliarder kroner utestående i slike fordringer. Dette beløpet viløke i første del av 2009.

Akers engasjement er for en stor del mot datterselskap som harrigger, skip og anlegg som har, eller forventes å få, langsiktigekontrakter med solide kunder. I 2009 og 2010 forventes flere av disseselskapene å komme i ordinær drift med positiv kontantstrøm.

Utsiktene fremoverSom forventet har finanskrisen ført til stor usikkerhet om verdensøkonomiske vekstprognoser. Aksjemarkedet er allerede sterkt preget avdette, og det påvirker verdien av Akers børsnoterte eiendeler.

Finanskrisen har betydning for realøkonomien, og har betydning forunderliggende drift og etterspørselen etter Aker-selskapenesprodukter, teknologi og tjenester. Så langt er ikke det langsiktigebildet vesentlig endret. Det er bred enighet om behovet for øktproduksjon av energi og mat. På kortere sikt vil selskapene værepreget av at deres kunder i varierende grad får svekket sininvesteringsvilje og kjøpekraft.

Vedlagt følger rapport for 4. kvartal 2008 samt presentasjon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontaktGeir Arne Drangeid, senior partner og konserndirektør, tlf. 24 13 0065

Informasjonen er distribuert av Hugin.

Abonner