UTBYTTE FRA AKER ASA

Aker ASAs styre vil foreslå for selskapets generalforsamling at selskapets samlede beholdning av aksjer i Kværner ASA, til sammen 9 560 192 aksjer, deles ut som utbytte. Et slikt utbytte vil med dagens aksjekurs ha en samlet verdi på over 500 millioner kroner.

Utdeling skjer til fordel for de som er aksjonærer i selskapet på gjennomføringstidspunktet. Aker eier selv, direkte og indirekte, egne aksjer. Disse aksjene vil ikke motta utbytte.

Hver av de øvrige aksjonærene vil motta 0,125 aksjer i Kværner ASA for hver Aker-aksje. For hver aksjonær foretas en avrunding ned til nærmeste hele Kværner ASA-aksje, med kontant oppgjør for den brøkdelen som ikke blir utdelt beregnet med grunnlag i virkelig verdi av Kværner ASA-aksjene.

Et utbytte slik det foreslås av styret vil i henhold til låneavtalen for Akers børsnoterte obligasjonslån AKE16 medføre at det fremsettes tilbud om innløsning av utestående obligasjoner. Det er utstedt obligasjoner pålydende 805 mill kroner. Av disse eies 358,5 mill kroner av andre enn Aker selv. Et tilbud om innløsning vil bli fremsatt dersom styrets forslag til utbytte blir vedtatt på Akers ordinære generalforsamling 31. mars 2005.

Abonner