Verdier synliggjort, styrket for videre vekst

Fjerde kvartal 2007 avrunder et spesielt år for Aker. Gjennom året erstore aksjonærverdier synliggjort, kapital er frigjort, og det erlagt et godt fundament for fortsatt industriutvikling og trygghet forframtidig avkastning.

Resultat før skatt for morselskapet og heleide holdingsselskaper var5,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007, sammenliknet med 3,4milliarder kroner i tilsvarende periode året før. For året under ettvar resultatet før skatt 12,7 milliarder kroner i 2007 sammenliknetmed 4,2 milliarder kroner året før. Selskapets inntekter er i detvesentligste salgsgevinster.

Aker har i fjerde kvartal og året 2007 styrket sin balanse og byggetrobusthet og fleksibilitet til videre industriutvikling medlangsiktig verdiskaping som mål. Ved utgangen av året hadde Aker ASAog heleide holdingsselskaper 12,3 milliarder kroner i kontantersammenliknet med 0,9 milliarder kroner ett år tidligere og 5,7milliarder kroner ved utgangen av september 2007.

Verdijustert egenkapital per 28. februar 2008 var 29,8 milliarderkroner. Da regnskapet for fjerde kvartal 2006 ble presentert for etår siden, var tilsvarende verdi 33,4 milliarder kroner.

I tråd med etablert utbyttepolitikk, og med referanse til selskapetsgode resultat i 2007, foreslår styret at det utbetales et ordinærtutbytte på 18,50 kroner pr aksje. Forslaget vil bli fremmet forselskapets generalforsamling 3. april 2008.

Status og utsikterUtviklingen i hovedselskapene i Aker er positiv og i hovedsak somforventet. Aker Kværner som utgjør Akers største eiendel, målt imarkedsverdi, har levert rekordresultat for 2007. I tråd med sinaktive eierskapsfilosofi, retter Aker en stor del av sine ressurserinn mot de mange nye selskapene som er etablert de siste årene. Slikmedvirker Aker til at de enkelte selskapene kan realisere sitt fullepotensial.

Samlet omsetning for selskapene som er en del av Aker var 61,7milliarder kroner i 2007. Ved utgangen av året sysselsatte de 35 630personer hvorav 27 100 var ansatt direkte i bedriftene.

Størstedelen av Akers verdier er selskaper knyttet til energisektorengenerelt, og olje- og gass spesielt. Verdens forbruk av hydrokarbonerøker. Det skaper betydelig etterspørsel etter disse bedriftenesteknologi, produkter og tjenester.

En stadig sterkere oppmerksomhet på verdien av sunn mat, styrkeretterspørselen etter sjømat og ernæringsprodukter produsert framarine råstoffer. Det gir også positive utsikter for Aker.

Vedlagt følger rapport for 4. kvartal 2007.

For ytterligere informasjon:Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker ASA, tlf. 913 10 458

Abonner