Aker BP: Resultat for andre kvartal 2019

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 785 millioner dollar og et driftsresultat på 354 millioner dollar for andre kvartal 2019. Netto resultat var 62 millioner dollar. Framdriften for selskapets feltutbygginger går som planlagt, og leteprogrammet har så langt i år vært svært vellykket. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,52 kroner per aksje) i kvartalet.

Selskapets produksjon i andre kvartal var 127,3 (158,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Nedgangen fra forrige kvartal skyldtes primært planlagt vedlikehold. Netto solgt volum var 140,7 (162,0) mboepd. Selskapet opprettholder sitt produksjonsestimat for hele året på 155-160 mboepd.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 69,3 (63,9) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 (0,24) dollar per standard kubikkmeter («scm»).

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 198 (200) millioner dollar. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter («boe») økte til 15,4 (13,4) dollar, hovedsakelig som følge av lavere produsert volum og høyere vedlikeholdskostnader. Selskapet forventer lavere produksjonskostnad per boe i andre halvår og opprettholder guidingen på om lag 12,5 dollar per boe som gjennomsnitt for hele året.

Utforskingskostnader utgjorde 60 (90) millioner dollar. Totalt brukte selskapet 119 (159) millioner dollar på utforskingsaktivitet. Selskapet fullførte fire utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn i Froskelår Nordøst-prospektet. Utforskingsbrønnen i Liatårnet-prospektet ble konkludert som et oljefunn etter kvartalsslutt. Videre har selskapet lagt til to nye brønner i årets leteprogram, og regner nå med å bruke om lag 550 (500) millioner dollar på utforsking i 2019.

Avskrivinger ble 168 (183) millioner dollar, tilsvarende 14,5 (12,8) dollar per boe. Resultat før skatt beløp seg til 268 (249) millioner dollar. Skattekostnaden var 206 (239) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats på 77 (96) prosent. Netto resultat ble 62 (10) millioner dollar.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 414 (364) millioner dollar i andre kvartal. Alle selskapets feltutbyggingsprosjekter, inkludert Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt. Utgifter til fjerning utgjorde 40 (21) millioner dollar, og var knyttet til fjerning av den gamle boligplattformen på Valhall samt plugging av to brønner på det nedstengte Jette-feltet.

Selskapet gjennomførte en vellykket refinansiering av gjelden i løpet av kvartalet. Den tidligere sikrede bankfasiliteten på 4 milliarder dollar er nå erstattet av en ny usikret bankfasilitet på 4 milliarder dollar, til lavere rentekostnad og med lengre løpetid. Selskapet utstedte også en ny obligasjon på 750 millioner. Netto rentebærende gjeld var 2,9 (2,5) milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,4 milliarder dollar. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 3,3 (3,0) milliarder dollar.

Selskapet betalte i mai et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar (4,52363 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,5207 dollar per aksje / 4,44417 kroner per aksje) i august 2019. Styret forventer en utbyttebetaling på 187,5 millioner dollar også i fjerde kvartal, noe som innebærer et totalt utbytte på 750 millioner dollar for 2019. Styrets ambisjon er å øke de årlige utbyttene med 100 millioner dollar per år fram til 2023.

AkerBP Q2 2019

2019-Q2 presentation

Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com

En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Dersom du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 28 333 53 eller spør etter Aker BP Second Quarter 2019 Presentation.

Lokasjon Telefonnummer
Norway +47 2350 0296
United Kingdom +44 (0)330 336 9411

Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Mediekontakter: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.