Aker BP: Resultat for første kvartal 2019

Report this content

Aker BP leverte god drift og letesuksess i første kvartal. Framdriften for selskapets feltutbygginger gikk som planlagt, og både Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest er i rute til å starte produksjon senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,41 kroner per aksje) i kvartalet.

Selskapets produksjon i første kvartal var 158,7 (158,6) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Netto solgt volum var 162,0 (167,3) mboepd. Totale driftsinntekter endte på 836 (944) millioner dollar. Petroleumsinntekter og produksjonskostnader for sammenlignbare perioder har blitt omarbeidet som følge av endring i regnskapsprinsipp som er nærmere beskrevet i note 1 til kvartalsrapporten.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 63,9 (67,4) dollar per fat oljeekvivalent («boe»), mens realisert gasspris var 0,24 (0,28) dollar per standard kubikkmeter («scm»). Driftsinntektene ble påvirket negativt med 26 millioner dollar som følge av verdijustering på selskapets sikringsinstrumenter for oljepris.

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 200 (195) millioner dollar. Produksjonskostnaden per produsert boe var 13,4 (12,1) dollar. Utforskingskostnader utgjorde 90 (55) millioner dollar. Totalt brukte selskapet 159 (80) millioner dollar på utforsking. Selskapet deltok i tre utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn på Froskelår-prospektet.

Avskrivinger ble 183 (185) millioner dollar, tilsvarende 12,8 (13,0) dollar per boe. Nedskrivinger utgjorde 69 (0) millioner dollar relatert til teknisk goodwill, utløst av endringer i forventede kostnads- og produksjonsprofiler for framtidige utbygginger i Ula-området.

Resultat før skatt beløp seg til 249 (458) millioner dollar. Skattekostnaden var 239 (290) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats for kvartalet på 96 prosent. Hovedårsaken til den høye effektive skattesatsen var nedskrivingen av teknisk goodwill, som ikke gir skattefradrag. Netto resultat endte dermed på 10 (169) millioner dollar.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 364 (257) millioner dollar i første kvartal. Alle selskapets feltutbygginger, inkludert Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt.

Netto rentebærende gjeld var 2,5 (3,0) milliarder dollar ved utgangen av kvartalet. Dette inkluderte 0,4 milliarder dollar i leasinggjeld som har blitt innarbeidet i regnskapet som følge av implementeringen av den nye regnskapsstandarden IFRS 16. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 3,0 (3,5) milliarder dollar.

Selskapet betalte i februar et kvartalsvis utbytte på 0,52 dollar (4,41 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,52 dollar per aksje) i mai 2019.

Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer 

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com 

En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Dersom du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 6680507 eller spør etter Aker BP First Quarter 2019 Presentation. 

Lokasjon Telefonnummer 
Norge +47 2100 2610 
Storbritannia  +44 (0)330 336 9105 

AkerBP Q1 2019

2019-Q1 presentation

Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Mediekontakter: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.