Endring funksjonell valuta til amerikanske dollar og fjerde kvartal 2014 nedskrivning

Etter oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, har Det norske oljeselskap ASA («DETNOR») konkludert med at selskapets funksjonelle valuta er amerikanske dollar (USD).

Endringen i funksjonell valuta fra norske kroner (NOK) vil ha effekt fra 15. oktober 2014, som er gjennomføringsdatoen for oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. Regnskapet for fjerde kvartal 2014 publiseres den 25. februar 2015 og vil dermed bli rapportert i USD. Balansen har blitt konvertert til USD med valutakurs på 6.6161 per 15. oktober 2014.

I henhold til regnskapsstandarden om oppkjøp (IFRS 3), balanseførte Det norske oljeselskap økonomisk goodwill på cirka 300 millioner USD og teknisk goodwill på cirka 1.200 millioner USD som en følge av oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS. I regnskapet for fjerde kvartal 2014 vil Det norske bokføre en netto nedskrivning uten kontanteffekt på om lag USD 320-340 millioner før og etter skatt (urevidert). Nedskrivningen består hovedsakelig av teknisk goodwill.

Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: +47 97 11 82 92

Mediakontakt: Kurt H. Michelsen, presseansvarlig, tlf: +47 41 63 52 44


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker