Garantert USD 500 mill. trekkfasilitet

Det norske oljeselskap ASA (“Selskapet" eller "Det norske”) har inngått avtale om en trekkfasilitet (”Fasiliteten”) på USD 500 millioner. Fasiliteten kan i økes med inntil USD 100 millioner, men denne økningen er ikke garantert.

Transjen på USD 500 millioner (”Fasilitetsbeløpet”), koordineres av DNB og Nordea, og inngås med Bookrunners og Mandated Lead Arrangers DNB, Nordea og SEB, med forbehold om endelig låneavtale. Bankene vil syndikere Fasiliteten til en utvalgt gruppe av banker.

Det norske har som mål at låneavtalen skal være underskrevet senest 1. mars 2012. Fasiliteten løper til 31. desember 2015. DNB er både dokumentasjonsagent og agent for Fasiliteten.

Ved utgangen av 2011 vil Det norske ha en estimert tilgjengelig likviditet for feltutbygginger på rundt USD 800 millioner, inkludert skattefordringer og Fasilitetsbeløpet.

”Vi er svært fornøyd med den sterke støtten vi har mottatt fra DNB, Nordea og SEB. Faktumet, at disse bankene har tilbudt å garantere fasiliteten er et sterkt vitnesbyrd for kvaliteten på våre funn,” sier Finansdirektør Teitur Poulsen i Det norske.

”Tidligere i år styrket Det norske egenkapitalen ved å øke aksjekapitalen med rundt 15 prosent, gjennom en emisjon på 10 prosent, samt ved konvertering av konvertible obligasjoner.

Den nye egenkapitalen sammen med Fasiliteten gir et fundament for våre feltutbygginger, hvor de tre første er Jette, Atla og Krafla. Disse prosjektene har alene potensial til å generere en årlig estimert EBITDA på over NOK 2 milliarder ved platåproduksjon og basert på dagens priser. En slik kontantstrøm, kombinert med kreditten som er tilgjengelig fra denne Fasiliteten, vil også virke som en signifikant finansieringskilde for de større utbyggingene på Draupne og Aldous Major South,” sier Poulsen.

I tillegg til den nye Fasiliteten har Det norske en eksisterende letefasilitet på NOK 3,5 milliarder. Letefasiliteten ble nylig redusert fra NOK 4,5 milliarder til NOK 3,5 milliarder, etter ønske fra selskapet. Det norske har også mottatt bekreftelse fra Oljeskattekontoret at det vil motta refusjon for tidligere letekostnader på rundt NOK 2,3 milliarder før utgangen av 2011.


Kontakter:

Teitur Poulsen, Finansdirektør, tlf. +47 950 82 892

Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker