Ivar Aasen i rute

Det norske oljeselskap ASA leverte i desember plan for utbygging og drift av Ivar Aasen- feltet, i tråd med selskapets plan. De viktigste kontraktene for utbyggingen er nå på plass. AGR har gjort en uavhengig sertifisering av selskapets reserver og viktigste betingede ressurser. Ressursene er anslått til mellom 308 og 487 millioner fat, av dette kommer rundt 80 prosent fra Johan Sverdrup-feltet.

Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet, der Det norske er operatør med en 35 prosent eierandel, ble levert til Olje- og energidepartementet i desember. Det var en betydelig milepæl for selskapet som nå tar fatt på en utbygging til rundt 25 milliarder kroner.  Samtidig er det gjort et godt arbeid på Jette. Alle undervannsinstallasjoner er nå på plass. Etter planen skal Det norske få sin første egenproduserte olje fra Jette i april.

Administrerende direktør Erik Haugane er fornøyd med framdriften i utbyggingsprosjektene.
-    Vi har hatt som mål å bli et fullverdig oljeselskap med leting, utbygging og drift. Nå har vi kommet dit. Det er viktig for selskapet, og for å få en god konkurranse på norsk sokkel.

Verifiserte volum
AGR har gjennomført sertifiseringen av Det norskes data og modeller for å beregne selskapets reserver og viktigste betingete ressurser i planleggingsfasen. Vurderingen viser at Det norske ved utgangen av 2012 hadde reserver, olje og gass i felt som er i produksjon eller vedtatt utbygd, på 65 millioner fat oljeekvivalenter (10,4 mill. Sm3). Rundt 80 prosent av disse kommer fra Ivar Aasen-utbyggingen der plan for utbygging og drift er levert myndighetene. De sertifiserte betingete ressursene er olje og gass i funn hvor utbygging er i planleggingsfasen. AGR har beregnet selskapets betingete ressurser til å være mellom 308 og 487 millioner fat oljeekvivalenter (48,9 til 77,4 mill. Sm3). I alt kommer disse ressursene fra sju funn, rundt 80 prosent kommer fra Johan Sverdrup-feltet (Det norskes andel i lisens 265).

Administrerende direktør Erik Haugane sier vurderingen bekrefter at Det norske har en solid portefølje for framtidige utbygginger.
-    Det norskes oljeproduksjon er ennå beskjeden, så det er de påviste ressursene i bakken som utgjør selskapets verdi. Det er derfor viktig å gi et mest mulig presist bilde av selskapets reserver og ressurser.
 
Nye felt
I oktober startet produksjonen på Atla der Det norske har en eierandel på ti prosent og Total er operatør. Atla gjorde at Det norske tredoblet produksjonen i fjerde kvartal.

I desember leverte Statoil, som operatør, plan for utbygging og drift av Dagny-feltet.  Det norske har en eierandel på 3,3 prosent i utbyggingen.

Det norske var med på funnet på Garantiana der selskapet har 20 prosent andel. Volumet er anslått til mellom 25 og 75 millioner fat oljeekvivalenter.  Geiteprospektet, der Det norske er operatør og har 35 prosent, var tørt. Det samme var Isbjørn, der Det norske er partner med 20 prosent.

Finansielt
Det norske oljeselskap gjennomførte i desember en rettet emisjon av NOK 1 029 millioner mot norske og internasjonale investorer. Emisjonen ble betydelig overtegnet. 12 791 577 aksjer ble utstedt, tilsvarende 10 prosent av antall aksjer. Utestående aksjer er nå 140 707 363.

Det norskes egenkapitalandel var ved utgangen av fjerde kvartal på 45 prosent. Det norske produserte i fjerde kvartal 2.771 fat oljeekvivalenter per dag. Det ble oppnådd en pris på USD 110 per fat. Resultatet i fjerde kvartal ble et underskudd etter skatt på 47,3 millioner kroner. Letekostnadene for kvartalet var 195 millioner kroner.

Kontakt:
Knut Evensen, Direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622.

Vedlagt er presentasjon og rapport for Det norskes fjerde kvartal 2012. Følg kvartalspresentasjonen direkte via webcast fra klokka 8.15, på hjemmesiden vår www.detnor.no.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Johan Sverdrup. I løpet av første kvartal får vi egenprodusert olje fra Jette - vår første utbygging som operatør. Det norske har nylig levert plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 200 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.