Johan Sverdrup i rute

Konsekvensutredningen for gigantprosjektet Johan Sverdrup viser at prosjektet holder planlagt fremdrift. Feltet vil ha en levetid på 50 år, og vil med inntekter på 1 350 milliarder kroner være et av de mest lønnsomme på norsk sokkel.

Konsekvensutredningen er en integrert del av plan for utbygging og drift (PUD) som skal behandles i Stortinget våren 2015. Rapporten viser at prosjektet har en planlagt oppstart i 2019 og dermed holder fastlagt fremdriftsplan.

«Johan Sverdrup er den klart største eierandelen vår. Vi er derfor godt fornøyde med at dette enorme prosjektet holder god fremdrift”, sier adm. direktør i Det norske oljeselskap, Karl Johnny Hersvik.

Inntektene fra Johan Sverdrup er forventet å bli 1 350 milliarder kroner, hvorav hele 670 milliarder kroner utgjør selskapsskatt til staten. Basert på disse beregningene er Sverdrup det mest lønnsomme investeringsprosjektet for det norske samfunnet på mange tiår.

Prosjektet vil også sikre mange norske arbeidsplasser. Foreløpige beregninger i konsekvensutredningen viser at nærmere 51 000 årsverk vil bli sysselsatt bare i utbyggingsfasen i perioden 2014 – 2024. Når prosjektet går over i driftsfase, er det beregnet en sysselsetting på ca. 3 400 årsverk.

«Vi er stolte over å være en tung bidragsyter i et så viktig prosjekt for det norske samfunnet. Den betydelige sysselsettingen og skatteinngangen viser hvor stort et industriprosjekt Johan Sverdrup er”, sier Hersvik.

Johan Sverdrup vil i løpet av sine 50 års levetid produsere et anslått volum på mellom 1,8 og 2,9 milliarder fat oljeekvivalenter, herav ca. 95 % olje og ca. 5 % rik gass.

Kostnadene for utbygging av fase 1 er fortsatt beregnet til et sted mellom 100 og 120 milliarder kroner, og en forventet produksjon i området rundt 315 000 – 380 000 fat per dag. Til fullfelts utbygging er det knyttet store usikkerheter i og med at det enda ikke er tatt noen investeringsbeslutning og konseptvalg for fremtidige faser. Et foreløpig anslag viser imidlertid at kostnader for fullfelts utbygging er i størrelsesorden 170 – 220 milliarder kroner og en produksjon i området 550 000 – 650 000 fat per dag.

Konsekvensutredningen i sin helhet finnes her:
http://www.statoil.com/no/environmentsociety/environment/impactassessments/jsutredninger/Pages/default.aspx.

Kontakter:
Direktør kommunikasjon Rolf Jarle Brøske, telefon: +47 911 12 475                                         
Investorkontakt Jonas Gamre, telefon +47 971 18 292


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker