Kapitalmarkedsdag 2016

Det norske oljeselskap ASA øker reservene og opprettholder svært god drift til i et regime med lav oljepris og krevende makroøkonomiske forhold. Selskapet har iverksatt et omfattende forbedringsprogram for å øke konkurranseevnen, og åpner for ytterligere vekst de kommende årene.

«Det norske har hatt en sterk vekst de ti årene selskapet har eksistert. I gjennomsnitt har vi økt reservene med hele 50 millioner fat oljeekvivalenter hvert år siden 2006, og hadde ved utgangen av 2015 sertifiserte P50 reserver på 498 millioner fat oljeekvivalenter», sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

Selskapet har etablert en robust finansiering, og har nå ubenyttet kreditt på 1,3 milliarder USD. I tillegg har selskapet sikret en del av nedsiden både i oljepris og valutasvingninger.

For å møte utfordringene som følger av lav oljepris, har Det norske iverksatt et omfattende forbedringsprogram, som har som overordnet mål å etablere et langsiktig konkurransefortrinn og å kunne sanksjonere selvstendige utbygginger selv med en oljepris under 40 dollar per fat.

«Det norske skal bruke vår evne til å utfordre, tenke annerledes og omstille til å redusere lete-, utbyggings- og driftskostnader til et minimum, inkludert reduserte borekostnader. Dette er et konkurransefortrinnet vi skal bruke til å vokse videre på norsk sokkel», sier Hersvik.

Det norske planlegger investeringer (CAPEX) på mellom 925 og 975 millioner dollar i 2016. Leteutgifter (EXPEX) for 2016 forventes å ligge mellom 160 og 170 millioner dollar. Produksjonskostnad i 2016 (inkludert frakt) er estimert til mellom 8 og 9 dollar per fat oljeekvivalenter. Produksjonsguidingen på 55 til 60 tusen fat oljeekvivalenter per dag i 2016 opprettholdes.

LETING

Det norske har ambisjon om å bli en ledende aktør innenfor leting på norsk sokkel innen 2020. Dette innebærer langsiktig reserveerstatning og verdiskaping for selskapet ved å finne 150 millioner fat oljeekvivalenter (Det norskes andel). Selskapet vil bruke forbedret datadekning og teknologi som konkurransefortrinn til å etablere nye kjerneområder og gjøre ytterligere funn.

Gjennom leteprogrammet for 2016 vil Det norske ytterligere avklare ressurspotensialet i satsingsområdene Krafla-Aksja-området, Tampenområdet og Loppahøyden, samt nærområdet til Ivar Aasen-feltet. Det er planlagt syv letebrønner i 2016, hvorav Rovarkula i PL626 er egenoperert. Letebrønnen Uptonia i PL554B&C er under boring nå, operert av Total.

UTBYGGING

Ivar Aasen er det første store egenopererte utbyggingsprosjektet til Det norske, med en total utbyggingskostnad på 27,4 milliarder kroner. Stålunderstellet til plattformen ble levert i henhold til plan, og er installert på feltet. Plattformdekket som bygges ved verftet SMOE i Singapore har passert 92,5% ferdigstillelse, og prosjektet følger tidsplanen frem mot produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Borekampanjen som pågår på Ivar Aasen-feltet har vært av de mest effektive på norsk sokkel.

Selskapet er partner på norgeshistoriens største industriprosjekt Johan Sverdrup (11,5733%). Det norske bokfører reserver på 303 millioner fat oljeekvivalenter, etter en uavhengig evaluering og sertifisering gjennomført av AGR. Kostnadsanslagene for fase 1 reduseres nå ifølge operatøren til 108,5 milliarder kroner, og for fullfelts utbygging reduseres de forventede kostnadene til et spenn på 160 – 190 milliarder kroner. Utbyggingskostnadene på feltet er forventet å bli ytterligere redusert. Det er også besluttet «debottlenecking» av produksjonsanlegget for fase 1 med sikte på å øke produksjonskapasiteten ut over PUD-anslaget på 315-380,000 fat oljeekvivalenter per dag.

Det norske vil i 2016 etablere en ny prosjektgjennomføringsmodell som skal bidra til å halvere antall ingeniørtimer per tonn produsert plattform, og redusere gjennomføringstiden med 25%.

PRODUKSJON

Etter kjøpet av Marathon Oil Norge AS i 2014 ble selskapet et fullverdig lete-, utbyggings- og driftsselskap. Gjennom eierskapet til produksjonsskipet Alvheim FPSO ble det tilført en betydelig produksjonskapasitet, og selskapet hadde i 2015 en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 60 000 fat oljeekvivalenter. En stor andel av oppsidepotensialet som ble identifisert på Alvheim-området i forbindelse med kjøpet er i ferd med å bli realisert gjennom blant annet kontinuerlig IOR-arbeid og videreutvikling av ressursbasen. Nedgangen i produksjon på Alvheim-området har nå flatet ut, og selskapet ser fortsatt gode muligheter for å utvikle området videre.

Presentasjon til kapitalmarkedsdagen 2016 finnes vedlagt (kun engelsk). På vår hjemmeside sendes direkte webcast fra presentasjonen, www.detnor.no fra kl 09:00.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker