Kapitalmarkedsoppdatering og resultat for fjerde kvartal 2020

Report this content

 Aker BP presenterer i dag sin årlige oppdatering til kapitalmarkedet. Selskapets strategi ligger fast. Aker BP er godt posisjonert til å levere på selskapets planer for lønnsom vekst, lave kostnader og lave utslipp.

«Aker BP er unikt posisjonert til å skape betydelige verdier for både eiere og det norske samfunnet. Gjennomføringsevnen vår har aldri vært bedre, selskapets økonomiske stilling har aldri vært mer robust, og våre investeringsmuligheter har aldri vært mer attraktive,» sier administrerende direktør, Karl Johnny Hersvik. 

 Effektiv drift med lave kostnader og lave utslipp, robust prosjektgjennomføring gjennom våre allianser og betydelig produksjonsvekst ved å investere i ressurser med god lønnsomhet gir et meget godt utgangspunkt for høy verdiskaping:

«I 2020 leverte Aker BP-teamet svært gode resultater i et år som har vært veldig utfordrende. Vi håndterte utfordringene med Covid-19-pandemien, vi iverksatte nødvendige tiltak for å bevare vår økonomiske robusthet ved å tilpasse oss stor usikkerhet i markedet, og vi leverte på våre operasjonelle mål. De midlertidige endringene i skattesystemet som et bredt politisk flertall vedtok i juni, gjorde det mulig for industrien å gjenoppta investeringsplanene og dermed øke aktiviteten og sikre arbeidsplasser hos leverandører i hele Norge,» sier Hersvik.

Hovedbudskap fra kapitalmarkedsoppdateringen

Aker BP forblir et rendyrket olje- og gasselskap. Selskapet vil bidra til energitransformasjonen gjennom å skape mest mulig verdier for våre eiere og samfunnet, minimere egne utslipp, og ved å dele data og kompetanse med andre næringer. I 2020 reduserte Aker BP CO2-utslippene til 4,5 kg per fat oljeekvivalenter. Det er under en tredel av gjennomsnittet globalt. 

Aker BP kjennetegnes ved å operere felt med høy effektivitet og lave kostnader. I 2020 var produksjonseffektiviteten til Aker BP-opererte felt 92 prosent. Produksjonskostnadene ble betydelig redusert, til 8,3 dollar per fat. Selskapet innfører nå en ny driftsmodell for å ytterligere forbedre effektivitet, sikkerhet og kostnadsnivå. Målet er å redusere kostnadene til under 7 dollar per fat.

I tett samarbeid med sine alliansepartnere har Aker BP demonstrert prosjektgjennomføring i verdensklasse. Selskapet deltar i utviklingen av en ny digital prosjektgjennomføringsmodell som forventes å føre til ytterligere forbedringer i kostnader, gjennomføringshastighet og kvalitet i nye prosjekter.

Aker BP planlegger å ta investeringsbeslutninger for 10-12 nye feltutviklingsprosjekter innen utgangen av 2022. Den største av disse er den koordinerte utbyggingen av NOAKA-området. Totalt dekker disse prosjektene mer enn 500 millioner fat nye ressurser netto til Aker BP. Med break-even oljepriser under 30 dollar per fat, vil disse prosjektene skape betydelig verdi både for selskapet og for det norske samfunnet. Når disse prosjektene er gjennomført, forventer selskapet at produksjonen har økt med 70 prosent til mer enn 350 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) i 2028.

Aker BP har en sterk finansiell stilling, med 4,5 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet, ingen gjeldsforfall før 2024, og ‘investment grade’ kredittrating. Selskapet forventer en betydelig positiv kontantstrøm i perioden fram til 2028. Den finansielle kapasiteten gir rom for både å redusere gjeldsnivået og gi et bærekraftig utbytte til aksjonærene.

Guiding for 2021

 • Produksjon: 210-220 mboepd netto til Aker BP
 • Produksjonskostnader på 8,5-9,0 dollar per fat, som innebærer en reduksjon målt i norske kroner
 • Investeringer: Økte investeringer i lønnsom vekst på totalt 2,2-2,3 milliarder dollar, opp 0,5 milliarder fra 2020
 • Utbytte: For 2021 er utbyttet foreslått til 450 millioner dollar, opp 25 millioner fra 2020

Høydepunkter fjerde kvartal 2020

 • Rekordhøy produksjon på 223,1 mboepd, opp fra 201,6 i foregående kvartal. Produksjonen for året var 210,7 mboepd, 35 prosent høyere enn i 2019.
 • Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter var 8,1 dollar i kvartalet. For hele året var produksjonskostnadene 8,3 dollar per fat, 33 prosent lavere enn i 2019.
 • Netto resultat for fjerde kvartal var 129 millioner dollar. For hele året var netto resultat 45 millioner dollar, sammenliknet med 145 millioner dollar foregående år. Hovedårsaken til nedgangen var et fall i realiserte olje- og gasspriser på 36 prosent sammenlignet med året før.
 • Ærfugl fase 1 ble satt i produksjon i kvartalet, innenfor planlagt tid og budsjett.
 • Aker BPs produksjon fra Johan Sverdrup økte med 12 prosent i kvartalet til 59,6 mboepd. Den totale prosesseringskapasiteten for Johan Sverdrup fase 1 økte fra 470 til 500 tusen fat olje per dag (mbblpd) i kvartalet, og forventes ytterligere å øke til 535 mbblpd i løpet av 2021.
 • Samlede investeringer i 2020 var 1,73 milliarder dollar. Dette var om lag 0,5 milliarder dollar lavere enn opprinnelig planlagt som følge av tiltak iverksatt våren 2020 som respons til Covid-19 og betydelig oljeprisfall.
 • Utbetalt utbytte i 2020 var 425 millioner dollar, 50 prosent lavere enn planlagt for å sikre selskapets økonomiske stilling.
 • Ved utgangen av året hadde Aker BP 4,5 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet. Netto rentebærende gjeld var 3,6 milliarder dollar, inkludert 0,2 milliarder i leasingforpliktelser.
 • Aker BP har gjennomført et bredt spekter av tiltak for å ivareta de ansattes helse og sikkerhet og sikre forretningsdriften under Covid-19-pandemien. Selskapet har unngått virusrelaterte driftsavbrudd i 2020.

Selskapspresentasjon og telefonkonferanse

Aker BP inviterer investorer, analytikere og media til kapitalmarkedsoppdateringen i dag. Arrangementet vil bli gjennomført på engelsk, og blir sendt digitalt på www.akerbp.com/en/cmu.

Program:
08:30 (CET): Presentasjoner ved ledelsen i Aker BP
10:00 (CET): Telefonkonferanse med ledelsen

For å stille spørsmål i telefonkonferansen, vennligst kontakt operatøren på telefonnumrene som er oppført nedenfor. Registrer deg 10 minutter før planlagt starttid og oppgi bekreftelseskoden eller be om Aker BPs Capital Markets Update.

Telefonnummer: +47 2350 0296  (Norge)
Telefonnummer: +44 (0) 330 336 9411  (Storbritannia)

 Bekreftelseskode: 1236835

Presentasjonsmaterialet for kapitalmarkedsoppdateringen, samt rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2020, er vedlagt denne meldingen og blir også publisert på selskapets nettside www.akerbp.com.

Kapitalmarkedsoppdatering: AkerBP_CMU_2021.pdf
Fjerde kvartal 2020 rapport: AkerBP_2020_Q4_report.pdf
Fjerde kvartal 2020 presentasjon: AkerBP_2020_Q4_presentation.pdf

 

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tlf: +47 918 89 889
Ole-Johan Faret, Pressetalsmann, tlf: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKRBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.