Lønnsom vekst og økt utbytte

Report this content

Aker BPs positive utvikling i 2018 setter selskapet i stand til å øke vekstambisjonen til en tredobling av produksjonen innen 2025, redusere produksjonskostnadene fra 12 til 7 dollar per fat og øke utbyttet til aksjonærene betydelig.

– Solid gjennomføring og rask implementering av forbedringer som gir lavere kostnader, lavere utslipp og økt effektivitet er sentralt for verdiskapingen i Aker BP. Etter hvert som vi gjennomfører flere lønnsomme prosjekt, og selskapet vokser, har vi også besluttet å øke ambisjonene for utbyttebetaling til aksjonærene våre, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

– Fremtidens oljeindustri tilhører de mest konkurransedyktige og effektive oljeselskapene, legger han til.  

Aker BP rapporterer også økte reserver og ressurser, og opprettholder svært gode resultater innen leting, boring og brønn, prosjekter og produksjon. Selskapet venter en sterk kontantstrøm og har en robust balanse.

Hovedbudskap på kapitalmarkedsdagen:

 • Potensial til å tredoble produksjonen innen 2025 basert på eksisterende portefølje
 • Mål om å redusere produksjonskostnadene til 7 dollar per fat innen 2023
 • Styret foreslår et utbytte i 2019 på 750 millioner dollar, opp fra 450 millioner dollar i 2018, med ambisjon om å øke utbyttet med ytterligere 100 millioner dollar per år fram til 2023
 • Et leteprogram for 2019 med et betydelig potensial. 15 leteprospekt skal bores, med netto uriskede ressurser på til sammen 500 millioner fat oljeekvivalenter (“mmboe”)  
 • Økte reserver (2P) til 917 mmboe, drevet av konvertering fra ressurser til reserver.
 • Styrket posisjon i selskapets kjerneområder på norsk sokkel etter oppkjøpet av 11 lisenser fra Total og oppkjøpet av King Lear-funnet fra Equinor. Oppkjøpene har tilført Aker BP betingede ressurser (2C) på til sammen 173 mmboe.
 • Økte betingede ressurser (2C) til 946 mmboe, drevet av oppkjøp og funn.
 • Selskapet ruller ut industri-ledende digitale løsninger på alle opererte plattformer og produksjonsskip. Aker BP er det første selskapet i Norge som, med virkning fra 16. januar 2019, styrer en bemannet plattform fra et kontrollrom på land (Ivar Aasen-plattformen).

Guiding:

2018 (foreløpige tall) 2019 Guiding
Produksjon 155,7 mboepd 155-160 mboepd
Investeringer USD 1,20 milliarder USD 1,6 milliarder
Leteutgifter USD 359 millioner USD 500 millioner
Fjerningskostnader USD 243 millioner USD 150 millioner
Produksjonskostnader per fat USD ~12 USD ~12,5
Utbytte USD 450 millioner USD 750 millioner

Lavutslippsoperatør som satser på digitalisering

Aker BP fortsetter å være blant olje- og gassprodusentene med lavest karbonintensitet. Selskapets utslipp per produserte fat er lavere enn gjennomsnittet for norsk sokkel, og under halvparten sammenlignet med det globale gjennomsnittet.

– I samarbeid med andre ledende selskap skal vi ytterligere redusere utslippene, forbedre sikkerheten og øke effektiviteten gjennom hele verdikjeden vår, sier Hersvik.

Gjennom å utnytte Aker BPs sterke industrielle allianser muliggjøres utviklingen av nye forretningsmodeller. Dette vil være en sentral del av Aker BPs strategi i årene som kommer.

Aker BP fortsetter å utvikle og ta i bruk industri-ledende digitale løsninger på alle opererte plattformer og produksjonsskip. Selskapet er det første i Norge som, med virkning fra 16. januar, styrer en bemannet plattform fra et kontrollrom på land (Ivar Aasen-plattformen).

Både på Ivar Aasen-plattformen og på produksjonsskipet Skarv bruker selskapets ansatte håndholdte enheter som gir tilgang til live data fra Aker BPs industrielle dataplattform. Utrullingen av denne teknologien fortsetter på Aker BPs øvrige plattformer og produksjonsskip.

– Deling av industrielle data vil hjelpe oss til å drive fram innovasjon på alle områder av olje- og gassindustrien. Vi ser allerede designforbedringer og landbasert kontroll- og overvåking av utstyret vi bruker. Dette muliggjør også smarte kontrakter med våre leverandører og nye forretningsmodeller for framtiden. Dette er bare begynnelsen, sier Hersvik.

Sterke 2018-resultater som fundament for fortsatt vekst

Aker BP produserte 155 700 fat oljeekvivalenter per dag i 2018, i tråd med tidligere guiding. Produksjonskostnadene for året var 12 dollar per fat. Investeringene summerte seg til 1,2 milliarder dollar, 100 millioner dollar lavere enn planlagt. Alle nåværende feltutviklingsprosjekter går som planlagt.

- Vi har levert på målene vi satte for 2018, og Aker BP er godt rigget for å levere på de høye ambisjonene våre i årene som kommer, sier Hersvik.

Aker BP økte sine 2P-reserver til 917 mmboe i 2018, drevet av konvertering fra ressurser til reserver, særlig i Valhall-området. Gjennom oppkjøp og nye funn har også Aker BP økt sine 2C-ressurser til 946 mmboe.

Sterk organisk vekst fra eksisterende portefølje

Selskapet har en stor og robust portefølje med en rekke utviklingsmuligheter. Disse mulighetene representerer et potensial for å tredoble Aker BPs produksjon innen 2025.

 • Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er planlagt i november 2019. Ved full produksjon (Q4 2022) vil Johan Sverdrup bidra med mer enn 75 mboepd netto til Aker BP.
 • Aker BP sikter mot en områdeutvikling av ressursene i NOAKA-området (550 mmboe). Break-even for Aker BPs PQ-konsept er 35 dollar per fat over hele prosjektsyklusen, som er betydelig bedre enn det alternative UPP-konseptet.
 • Selskapet fortsetter å utvikle ressurspotensialet i Valhall-området. Sammenlignet med 2018- produksjonen vil de sanksjonerte og ikke-sanksjonerte prosjektene bidra til å doble selskapets produksjon fra Valhall.
 • Ærfugl-utbyggingen vil øke produksjonen fra Skarv-området. Produksjonen fra Ivar Aasen forventes å være stabil rundt dagens nivå. Betydelig ressurstilgang i Alvheim-området vil gi muligheter for produksjonsøkning fram mot 2023.
 • Aker BPs ambisjoner for å fornye Ula som en områdehub inkluderer økt oljeutvinning fra Ula-reservoaret, tilknytning av eksisterende funn i området inkludert King Lear, samt ytterligere letepotensial i området.

- Vi ser store muligheter for verdiskaping ved alle våre plattformer og produksjonsskip. Digitale innovasjoner og våre industrielle allianser vil bidra til at vi når våre vekstambisjoner på en effektiv måte, sier Hersvik.

Økende verdiskaping gir økende utbytte

De lønnsomme vekstprognosene og den sterke balansen legger til rette for at selskapet kan øke utbytteutbetalingene til aksjonærene. Styret foreslår et utbytte i 2019 på 750 millioner dollar, opp fra 450 millioner dollar i 2018, med ambisjon om å øke utbyttet med ytterligere 100 millioner dollar per år fram til 2023.

- Aker BPs ambisjon er å overføre verdiskapingen i selskapet til aksjonærene. Utbytteambisjonene reflekterer selskapets vekst, verdiskaping og sterke finansielle stilling, sier Hersvik.

Stort og lovende leteprogram i 2019

Selskapet har et stort og lovende leteprogram i 2019. Totalt planlegger Aker BP å delta i 15 letebrønner, med netto uriskede ressurser på til sammen 500 millioner fat oljeekvivalenter.

- Dette er et veldig spennende leteprogram. Vi investerer i leting for å finne lønnsomme fat rundt våre produksjonshuber, teste nye letemodeller og forhåpentligvis gjøre funn som kan gi nye utbyggingsmuligheter for Aker BP, sier Hersvik.

Presentasjon og webcast

Kapitalmarkedsdagen finner sted i dag på Fornebuporten (Grand Hall, bygg B), Oksenøyveien 10, Lysaker, Norge. Registrering fra klokken 08:30 (CET).

En live webcast er tilgjengelig på vår nettside www.akerbp.com, og starter klokken 09:00 (CET) i dag.

Investor contact:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Media contact: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841

Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker