Resultat for andre kvartal 2020

Report this content

Aker BP satte ny produksjonsrekord og leverte god drift i andre kvartal. Selskapets utbyggingsprosjekter er i rute, inkludert en vellykket oppstart av første brønn i Ærfugl fase 2-prosjektet. Etter at petroleumsskattesystemet ble midlertidig endret har Aker BP overlevert plan for utbygging og drift for Hod, samt inngått en prinsippavtale med Equinor om kommersielle vilkår for en koordinert utbygging av NOAKA-området. 

Minimering av COVID-19 risiko

Aker BP har innført en rekke tiltak for å minimere COVID-19 risikoen for selskapets ansatte og operasjoner. Dette inkluderer redusert bemanning offshore, sosial distansering, reiserestriksjoner og hjemmekontor for selskapets landansatte. I løpet av kvartalet har selskapet også innført testing av alle offshoreansatte ved utreise. Så langt har Aker BP unngått driftsforstyrrelser som følge av COVID-19, og selskapet vil fortsette med tiltak som minimerer denne risikoen. 

Resultat for andre kvartal

Selskapets produksjon i andre kvartal var 209,8 (208,1) tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd). Netto solgt volum var 232.0 (207.5) mboepd. Produksjonseffektiviteten var høy, og ble ikke nevneverdig påvirket av COVID-19. De myndighetsbestemte kuttene i oljeproduksjonen ble motvirket av høy regularitet, samt økt kapasitet ved Johan Sverdrup. Aker BP opprettholder derfor produksjonsguidingen på 205-220 mboepd for 2020. 

Aker BP rapporterte inntekter på 590 (872) millioner dollar, som ble negativt påvirket av lav oljepris i kvartalet. Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 29,9 (44,7) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,08 (0,14) dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnader for olje og gass solgt i kvartalet var 196 (156) millioner dollar. Produksjonskostnadene per produsert fat oljeekvivalenter gikk litt opp, fra 8,7 dollar i første kvartal til 9,1 dollar i andre kvartal, i hovedsak på grunn av kostnader til brønnvedlikehold som forventes å bli redusert i de kommende kvartaler. Selskapet opprettholder guidingen på 7-8 dollar per boe som gjennomsnitt for hele året. 

Utforskingskostnader utgjorde 50 (50) millioner dollar og inkluderte kostnader til utforskingsbrønnen Sandia som var tørr. Totalt brukte selskapet 59 (53) millioner dollar på utforskingsaktiviteter i andre kvartal. Selskapet regner med å bruke om lag 350 millioner dollar på utforsking i 2020, i tråd med tidligere guiding. 

Avskrivinger ble 286 (277) millioner dollar og tilsvarte 15,0 (14,6) dollar per boe. Som følge av et kraftig oljeprisfall tok selskapet nedskrivinger på 654 millioner dollar i første kvartal. I andre kvartal ble denne nedskrivingen reversert med 136 millioner dollar, hovedsakelig som følge av noe høyere oljepriser. 

Netto finanskostnader ble 27 (149) millioner dollar. Andre kvartal ga et positivt resultat før skatt på 151 millioner dollar, sammenlignet med et negativt resultat før skatt på 414 millioner dollar i første kvartal. Skatteinntekten ble 19 (80) millioner dollar og inkluderer innhentingseffekten av økt friinntekt for første kvartal som følge av de nylig vedtatte midlertidige endringene i petroleumsskatten, samt en positiv valutaeffekt på verdien av selskapets skattebalanser.

Netto resultat viste et overskudd på 170 millioner dollar, sammenlignet med et underskudd på 335 millioner dollar i forrige kvartal. 
Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 360 (343) millioner dollar i andre kvartal. Alle selskapets feltutbygginger utviklet seg i henhold til plan. Utgifter til fjerning var 16 (22) millioner dollar. 

Skatteendringer utløser nye investeringer 

Den 19. juni vedtok Stortinget visse midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Disse endringene innebærer umiddelbar avskriving og 24 prosent friinntekt i særskattegrunnlaget, og gjelder for alle investeringer i 2020 og 2021 og investeringer fram til produksjonsstart knyttet til utbyggingsplaner innlevert innen utløpet av 2022. Selskaper som har skattemessig underskudd i 2020 og 2021 kan kreve dette utbetalt. 

Etter at disse endringene ble vedtatt har Aker BP overlevert plan for utbygging og drift for Hod. Hod-utbyggingen vil bli utviklet som en kopi av Valhall Flanke Vest-utbyggingen med en normalt ubemannet installasjon som skal fjernstyres fra Valhall. Samlede investeringer i prosjektet er anslått til rundt 5,7 milliarder kroner (600 millioner dollar), og de utvinnbare reservene er estimert til rundt 40 millioner fat oljeekvivalenter. Arbeidet med Hod-utbyggingen er allerede godt i gang på verftet hos Kværner Verdal. 

Videre har Aker BP og Equinor inngått en prinsippavtale om kommersielle vilkår for en koordinert utbygging av NOAKA-området. Selskapene har startet forberedelsene til innlevering av planer for utbygging og drift (PUD) i 2022.  

Sterk finansiell stilling 

Det er en høy prioritet for Aker BP å opprettholde en sterk finansiell stilling. Ved utgangen av kvartalet hadde Aker BP 3,7 (4,0) milliarder dollar i tilgjengelig likviditet. Netto rentebærende gjeld var 3,8 (3,5) milliarder dollar, inklusiv leasinggjeld på 0,2 (0,3) milliarder dollar.  

Selskapet betalte i mai et kvartalsvis utbytte på 70,8 millioner dollar, tilsvarende 2,03 kroner per aksje. Styret har besluttet å utbetale et tilsvarende utbytte på 70,8 millioner dollar (1,85 kroner per aksje) i august 2020. Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar.

Presentasjon og telefonkonferansedetaljer

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com. 

En telefonkonferanse vil bli arrangert klokken 08.30 (CEST). Telefonkonferansen vil også bli overført direkte via våre nettsider www.akerbp.com. 

For å delta i telefonkonferansen, vennligst ring inn 10 minutter før presentasjonen starter og oppgi konferansekoden eller spør etter Aker BPs kvartalspresentasjon.

Lokasjon Telefonnummer
Norge +47 2350 0296
Storbritannia +44 (0) 330 336 9411
Konferansekode 5804762

Aker BP Q2 2020 

2020-Q2 Presentation


Investorkontakt: 

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt: 

Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841 
 

Om Aker BP: 

Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com. 

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.