Resultat for første kvartal 2020

Report this content

Første kvartal 2020 var et ekstraordinært kvartal. Aker BP leverte god drift og satte ny produksjonsrekord, men kvartalet ble likevel mer preget av COVID-19 pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen. Selskapets viktigste prioriteringer i denne situasjonen er å ivareta sine ansatte, produksjonen og selskapets finansielle kapasitet.

COVID-19 respons
Aker BP etablerte tidlig et dedikert team for å håndtere den operasjonelle responsen på COVID-19 pandemien. Dette teamet har, i tett samarbeid med selskapets ansatte, leverandører og myndigheter, innført tiltak som minimerer risikoen for smitte og driftsavbrudd offshore og på land. Dette inkluderer en rekke praktiske tiltak, som for eksempel redusert offshore bemanning, sosial distansering, reiserestriksjoner og hjemmekontor. Selskapet har gjennom første kvartal klart å opprettholde produksjonen med full kapasitet. 

Resultat for første kvartal
Selskapets produksjon i første kvartal var 208,1 (191,1) tusen fat oljeekvivalenter per dag (“mboepd”). Netto solgt volum var 207,5 (184,5) mboepd. Dette representerer en ny produksjonsrekord for Aker BP, og reflekterer den økte produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet. Imidlertid falt selskapets petroleumsinntekter med om lag 20 prosent som følge av vesentlig lavere realiserte olje- og gasspriser. Oljeprisfallet ble delvis motvirket av inntekter fra selskapets sikringsprogram. Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 872 (1 003) millioner dollar for første kvartal. 

Produksjonskostnader for olje og gass solgt i kvartalet var 156 (154) millioner dollar. Produksjonskostnaden per produsert fat oljeekvivalenter gikk ned til 8,7 (9,1) dollar. Utforskingskostnader utgjorde 50 (85) millioner dollar og inkluderte kostnadene for boringen av Nidhogg-prospektet. Denne utforskingsbrønnen resulterte i et gassfunn som er vurdert til å være for lite til å være drivverdig. Avskrivinger ble 277 (255) millioner dollar, tilsvarende 14.6 (14.5) dollar per fat oljeekvivalent. Nedskrivinger utgjorde 654 (0) millioner dollar, og var forårsaket av det kraftige fallet i oljeprisen med påfølgende endringer i investeringsplaner og verdivurdering av selskapets eiendeler.  

Netto finanskostnader ble 149 (67) millioner dollar i kvartalet, negativt påvirket av svakere krone mot dollar. Første kvartal ga et negativt driftsresultat på 414 millioner dollar sammenlignet med et positivt driftsresultat på 424 millioner dollar i fjerde kvartal 2019. Skatteinntekten ble 80 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med en skattekostnad på 312 millioner dollar i forrige kvartal. Den lave effektive skattesatsen i første kvartal reflekterer begrensede fradragsmuligheter for finanskostnader mot særskattesatsen, samt nedskrivinger og revaluering av selskapets skattebalanser som følge av den svake kronen. Totalt sett rapporterte selskapet et tap på 335 millioner dollar for kvartalet, mot et positivt resultat på 112 millioner dollar i forrige kvartal. 

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 343 (490) millioner dollar i kvartalet, drevet av feltutviklingsaktiviterer i selskapets portefølje. Skogul ble satt i produksjon i løpet av kvartalet, og er den den trettisjette undervannsbrønnen i Alvheim-området. Prosjektet ble gjennomført sikkert, effektivt og til planlagt tid. 

Oppdatert investeringsprogram
For å opprettholde selskapets finansielle styrke i lys av den usikre markedssituasjon og de lave oljeprisene, har Aker BP gjort betydelige endringer i investeringsprogrammet som ble presentert på selskapets kapitalmarkedsdag i februar 2020. Alle ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekter er satt på vent og flere utforskingsbrønner er utsatt. Samlet sett er årets investeringsplaner redusert med 20 prosent i forhold til opprinnelig plan, med potensial for ytterligere reduksjoner i årene som kommer. Produksjonskostnadene forventes også å bli redusert med om lag 20 prosent, ettersom alle ikke-kritiske aktiviteter er utsatt. Den svake kronen bidrar også til et redusert kostnadsnivå. Selskapets produksjonsguiding for 2020 er uendret på 205-220 mboepd. Den langsiktige produksjonsutviklingen vil imidlertid bli negativt påvirket av lavere investeringer.

Likviditet og finansiell stilling
Det er en viktig strategisk prioritet for Aker BP å opprettholde en sterk finansiell stilling. Selskapet styrer kontinuerlig sin kapitalstruktur og sin eksponering mot renter, valuta og råvarepriser for å redusere kostnader og risiko, samt øke den finansielle fleksibiliteten. I løpet av første kvartal har selskapet styrket likviditeten gjennom å utstede langsiktige obligasjoner på 1,5 milliarder dollar til gunstige vilkår. I løpet av april har selskapets banker forlenget løpetiden på 2 milliarder dollar av selskapets bankfasilitet fra 2024 til 2025. Selskapet har i løpet av kvartalet også utvidet sitt oljeprissikringsprogram. Ved utgangen av kvartalet hadde Aker BP 4 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet, uten vesentlige forfall før 2022. 

Utbytte
Aker BP’s ambisjon er å returnere en vesentlig del av selskapets verdiskaping til aksjonærene gjennom attraktive kontantutbytter. Grunnet lave olje- og gasspriser og stor usikkerhet i verdensøkonomien, har selskapets styre besluttet å endre den gjeldende utbytteplanen for å ivareta finansiell fleksibilitet og for å posisjonere selskapet for fremtidige vekstmuligheter.  

Styret har besluttet å utbetale et utbytte på 70,8 millioner dollar (0,1967 dollar per aksje) i mai 2020, noe som utgjør en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte for kvartalet. Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar. Hver enkelt utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering, der faktorer som oljepriser, COVID-19 situasjonen og selskapets finansielle stilling inngår i vurderingsgrunnlaget. 

Selskapet vil komme tilbake med en ny langsiktig utbytteplan så snart markedssituasjonen tilsier at dette er tilrådelig. 

AkerBP Q1 2020 Report.pdf

AkerBP Q1 2020 Presentation.pdf

Presentasjon og telefonkonferansedetaljer
Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com 
En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Det vil også bli arrangert en telefonkonferanse kl. 08.30 (CEST). Vi ber om at du ringer inn 10 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekoden eller spør etter Aker BP First Quarter 2020 Presentation.

Lokasjon Telefonnummer
Norge +47 2350 0296
Storbritannia +44 (0) 330 336 9411
Konferansekode 1771551
 

Investorkontakt: 

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889
Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt: 
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841 
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217
 

About Aker BP:
Aker BP is a fully-fledged E&P company with exploration, development and production activities on the Norwegian Continental Shelf. Aker BP is the operator of Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula and Tambar. The company is also a partner in the Johan Sverdrup field. Aker BP is headquartered at Fornebu, Norway, and is listed on the Oslo Stock Exchange under the ticker ‘AKERBP’. More about Aker BP at www.akerbp.com.

This information is subject to disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.