Resultat for tredje kvartal 2019

Report this content

Aker BP leverte god drift og letesuksess i tredje kvartal. Selskapets feltutbygginger er i rute og vil bidra til betydelig produksjonsvekst i månedene framover. Produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet startet tidlig i oktober, og Valhall Flanke Vest er i rute for oppstart senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,44 kroner per aksje) i kvartalet.

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 723 (785) millioner dollar og et driftsresultat på 196 (354) millioner dollar for tredje kvartal 2019. Netto resultat ble negativt med 43 millioner dollar, sammenlignet med et positivt resultat på 62 millioner dollar i forrige kvartal.

Selskapets produksjon i tredje kvartal var 146,1 (127,3) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Netto solgt volum var 143,3 (140,7) mboepd. Produksjonen var lavere enn planlagt, hovedsakelig som følge av forsinkelser i stimuleringsprogrammet på Valhall etter den planlagte vedlikeholdsstansen i juni. Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 62,0 (69,3) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 (0,16) dollar per standard kubikkmeter.

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 167 (198) millioner dollar. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter («boe») utgjorde 13,2 (15,4) dollar, og var negativt påvirket av kostnader knyttet til en hendelse med en undervannsbøye ved Alvheim på om lag 14 millioner dollar. Eventuelle forsikringsutbetalinger vil bli regnskapsført i fremtidige perioder.

Utforskingskostnader utgjorde 70 (60) millioner dollar. Totalt brukte selskapet 144 (119) millioner dollar på utforskingsaktivitet. Selskapet fullførte seks utforskingsbrønner i kvartalet og gjorde funn i Liatårnet- og Ørn-prospektene. Shrek-prospektet ble fullført og klassifisert som et funn etter kvartalsslutt.

Avskrivinger ble 206 (168) millioner dollar, tilsvarende 15,3 (14,5) dollar per produsert boe. Nedskrivinger utgjorde 78 (0) millioner dollar relatert til teknisk goodwill for Ula/Tambar, hovedsakelig utløst av reduserte kortsiktige olje- og gasspriser, samt endringer i forventede kostnads- og produksjonsprofiler.

Resultat før skatt beløp seg til 143 (268) millioner dollar. Skattekostnaden var 186 (206) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats for kvartalet på 130 (77) prosent. Hovedårsaken til den høye effektive skattesatsen var nedskrivingen av teknisk goodwill, som ikke gir skattefradrag, samt en økning i utsatt skatt som primært var forårsaket av valutabevegelser. Totalt sett rapporterte selskapet et tap på 43 millioner dollar for kvartalet.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 435 (414) millioner dollar i tredje kvartal. Alle selskapets feltutbygginger, inkludert Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt. Utgifter til fjerning utgjorde 35 (40) millioner dollar.

Netto rentebærende gjeld var 3,3 (2,9) milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,3 milliarder dollar. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 2,9 (3,3) milliarder dollar.

Selskapet betalte i august et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar (4,44417 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,5207 dollar per aksje / 4,73642 kroner per aksje) i november 2019, noe som innebærer et totalt utbytte på 750 millioner dollar (18,11564 kroner per aksje) for 2019.

Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer:

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com

AkerBP-2019Q3-Report.pdf

AkerBP-2019Q3-Presentation.pdf

En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Dersom du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 22 166 52 eller spør etter Aker BP Third Quarter 2019 Presentation.

Lokasjon Telefonnummer
Norge +47 2100 2610
Storbritannia +44 (0) 330 336 9125

Investorkontakt:

Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Lars Mattis Hanssen, Senior IR Professional, tel.: +47 99 459 460

Mediekontakt:

Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841

Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217

Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.