Resultat første kvartal 2014

Det norske oljeselskap ASA har hatt et godt første kvartal i 2014. Utbygging av Ivar Aasen-feltet går etter planen. Bygging av boligkvarter, stålunderstell og plattformdekk er i gang. Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup er besluttet.

Utbygging av Ivar Aasen-feltet går etter planen. Det norske er operatør og har en andel på 35 prosent. Feltet bygges ut med et fast stålunderstell, plattformdekk og boligkvarter. I mars 2014 startet byggearbeidet på boligkvarteret på Stord. Ivar Aasen-feltet strekker seg inn i nabolisens 457, som ligger rett øst for Ivar Aasen, og gjør at utbyggingen blir større. Forhandlinger om fordeling av eierinteresser i feltet pågår. Dette arbeidet skal være ferdig i juni.  

Johan Sverdrup

I februar ble utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet besluttet. Feltet bygges ut i flere faser. Første fase inkluderer prosessplattform, boreplattform, stigerørsplattform og boligkvarter, og er tilrettelagt for fremtidig utbygging. Produksjonskapasiteten i første fase vil være mellom 315 000 og 380 000 fat oljeekvivalenter per dag, og har kapasitet til å produsere mer enn 70 prosent av feltets ressurser. Statoil kunngjorde at feltet inneholder mellom 1 800 og 2 900 millioner fat. Totale investeringskostnader i første fase er beregnet til mellom 100 og 120 milliarder kroner.

Johan Sverdrup-feltet strekker seg over tre lisenser. Forhandlingsarbeidet rundt fordeling av eierandeler i feltet er forventet ferdig i første kvartal neste år, da skal også plan for utbygging og drift av feltet leveres. Oppstart av Johan Sverdrup-feltet er planlagt til fjerde kvartal 2019.

Funn

I første kvartal har Det norske vært med på to nye funn, på prospektene Trell og Langlitinden. Langlitinden var selskapets første egenopererte brønn i Barentshavet. Trellbrønnen ble ferdigstilt i lisens 102F i februar. En 21 meter brutto oljekolonne ble påtruffet. Tester utført viser gode produksjonsegenskaper. Det norske er partner i lisensen med ti prosent eierandel. Lisensen evaluerer funnet videre sammen med andre prospekt i lisensen.

Brønnen på Langlitinden i lisens 659 i Barentshavet påtraff oljeførende sand av trias alder. Omfattende tester er gjennomført, og viste dårlige produksjonsegenskaper. Det norskes vurdering er at volumene i brønnen ikke er kommersielt utvinnbare. Det norske har 20 prosent eierandel i PL 659.

Produksjon

Det norske produserte 260 569 fat oljeekvivalenter i første kvartal 2014, et gjennomsnitt på 2 895 fat per dag. Over halvparten av produksjonen, 1 458 fat per dag, kommer fra det egenopererte Jettefeltet, hvor Det norske har 70 prosent eierandel. Oljen ble i perioden i gjennomsnitt solgt for 107 dollar fatet.

Andre hendelser

Det norske fikk seks nye lisenser i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i januar, to av disse som operatør. Alle lisensene er i Nordsjøen. Gro G. Haatvedt begynner som letedirektør i Det norske i løpet av andre kvartal.

Finansielt

Det norske hadde inntekter på 158 millioner kroner (80) i første kvartal. Leteutgiftene var på 110 millioner kroner (234) og bidro til et driftsresultat på -101 millioner kroner (-251). Netto finanskostnader var på 60 millioner kroner (32). Resultatet for første kvartal var 21 millioner kroner (-20), etter en skatteinntekt på 182 millioner kroner (262).

Egenkapitalandelen ved utgangen av første kvartal var 31 prosent (42).

Oppsummering av økonomiske resultater og driftsresultater:

MNOK= NOK million Q1 14 Q4 13 Q3 13 Q2 13 Q1 13 2013
     Jette (boepd), 70% 1 458 2 710 4 378 3 594 0 2 683
     Atla (boepd), 10% 750 1 031 981 1 446 1 253 1 177
     Varg   (boepd), 5% 500 412 377 398 425 403
     Glitne (boepd), 10% 0 0 0 0 43 11
     Enoch (boepd), 2% 0 0 0 0 0 0
     Jotun Unit (boepd), 7% 188 175 204 175 209 191
Total produksjon (boepd) 2 895 4 328 5 940 5 613 1 929 4 463
Olje- og gassproduksjon (tusen fat oljeekvivalenter) 261 398 547 511 174 1 629
Realisert oljepris (USD/fat) 107 109 112 103 112 107
Driftsinntekter (MNOK) 158 254 324 286 80 944
EBITDA (MNOK) -12 -400 -348 -127 -216 -1 091
Kontantstrøm fra produksjon (MNOK) 112 151 269 227 37 684
Letekostnader (MNOK) 110 544 588 271 234 1 637
Totale leteutgifter (kostnadsførte og balanseførte) (MNOK) 151 400 581 373 306 1 659
Driftsresultat (MNOK) -101 -1 182 -518 -277 -251 -2 227
Periodens nettoresultat (MNOK) 21 -329 -158 -41 -20 -548
Antall lisenser (operatørskap) 77 (27) 80 (33) 74 (30) 72 (30) 69 (28) 80 (33)

Pressekontakt: kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda, telefon: 991 12 203

Investorkontakt: investorkontakt Jonas Gamre, telefon: 971 18 292

Finn rapport og engelsk presentasjon av kvartalet vedlagt. Norsk presentasjon vil publiseres på hjemmesiden i løpet av dagen. På hjemmesiden kan du følge kvartalsfremleggelsen direkte overført fra kl. 8.15 - www.detnor.no.


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR". Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.