Resultat tredje kvartal 2015

Report this content

Det norske oljeselskap ASA rapporterte et resultat på 281 millioner USD i tredje kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 62 806 fat oljeekvivalenter per dag, med en realisert oljepris på 52 USD per fat.

I oktober kunngjorde selskapet oppkjøpet av Svenska Petroleums norske datterselskap. Kjøpet styrker Det norskes eierandeler i attraktive funn med stort potensial, og passer godt inn i den eksisterende porteføljen i selskapet.

“Kjøpet av Svenska Petroleum Norge reflekterer at vi fortsatt har sterk tro på norsk sokkel. Transaksjonen viser at vi har vilje til å ta ytterligere steg for å bygge Det norske”, sier adm. direktør Karl Johnny Hersvik.

EBITDA dette kvartalet utgjorde 225 (-62) millioner dollar, og EBIT var -91 (-90) millioner dollar, nedskrivinger utgjorde 186 (0) millioner dollar i kvartalet. Kvartalsresultatet var -166 (-17) millioner dollar, noe som gir et resultat per aksje (EPS) på -0,82 (-0,09) dollar. Netto rentebærende gjeld beløp seg til 2 147 (529) millioner dollar ved utgangen av september 2015.

«Med rundt 1,7 milliarder USD i tilgjengelig likviditet har selskapet en robust finansiering, og vi er sikret finansiering for arbeidsprogrammet frem til første olje på Johan Sverdrup», sier Hersvik.

Gjennom tredje kvartal har selskapet også jobbet aktivt med forberedelser mot 23. lisensrunde gjennom å kartlegge mulighetene i Barentshavet.

Produksjon

Det norske produserte 5,8 (0,2) millioner fat oljeekvivalenter (“mmboe”) i tredje kvartal 2015. Dette tilsvarer 62,8 (2,3) mboepd. Gjennomsnittlig realisert oljepris var 52 (104) dollar per fat, mens gassen ble inntektsført til gjennomsnittlig 0,26 (0,28) dollar pr. standard kubikkmeter (Sm3). Alvheim FPSO har i tredje kvartal hatt en produksjonseffektivitet på 98,1 prosent. Dette er høyere enn i andre kvartal og over målsettingen. Produksjonseffektiviteten for de første ni månedene er 96,6 prosent, som også er godt over målet.

Bøyla M2 hadde produksjonsstart i begynnelsen av august. Dette markerte avslutningen på prosjektfasen av Bøyla-utbyggingen. Boreriggen Transocean Winner avsluttet boringen av IOR-brønnen Kneler K6 i midten av september. Produksjonen fra denne brønnen forventes å komme i gang i november i år, etter at den har blitt knyttet opp til produksjonsmanifolden på Kneler A. Produksjonen på BoaKamNord har forventet oppstart medio 2016. Boringen av de to produksjonsbrønnene på Viper Kobra skal påbegynnes mot slutten av første kvartal 2016, og produksjonsstart er forventet mot slutten av 2016.

Ivar Aasen

Ivar Aasen-prosjektet forløper etter planen med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2016. Forboring av produksjonsbrønnene startet i midten av juli med boring av fem topphull og installasjon av dype lederør. Den oppjekkbare riggen Maersk Interceptor har fungert veldig bra, og boreoperasjonene ligger foran planen.

Installasjon av rørledningene mellom Ivar Aasen og Edvard Grieg begynte i juli. Før kvartalsslutt var alle tre rørledningene ferdig installert og testet. Alle havbunns- og rørledningsoperasjoner som er planlagt for år, forventes å være avsluttet i begynnelsen av november.

Det er god fremdrift i byggingen av plattformdekket i Singapore, og plattformdekket er ca. 85 prosent ferdig bygget. Produksjon og installasjon av rør er i gang, og rørene blir nå isolert. Kabeltrekking og terminering går etter planen. Overlevering av de viktigste undersystemene til Det norskes klargjøringsteam begynte i september. Byggingen av boligkvarteret på Stord går etter planen. I oktober ble helikopterdekket levert til verftet, montert og løftet på plass.

Johan Sverdrup

I september presenterte operatøren et estimat for investeringskostnader for første fase av utbyggingen til partnerskapet. Det oppdaterte estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene som kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordrer. I PUD var investeringskostnadene for første fase av utbyggingen anslått til 117 milliarder kroner i reelle termer i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer. Investeringskostnadene for første fase har i det oppdaterte estimatet blitt redusert med ni milliarder kroner fra 123 milliarder kroner til 114 milliarder kroner (i nominelle termer), om man antar de samme valutaforutsetningene som i PUD-en. Avsetninger til uforutsette endringer (i NOK) er uendret i det oppdaterte estimatet, og reflekterer risiko knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.

Produksjonen forventes å komme i gang i fjerde kvartal 2019.

Den 2. juli kunngjorde OED fordelingen av eierandelene i Johan Sverdrup-feltet. Denne beslutningen innebar at Det norske ble tildelt en eierandel i Johan Sverdrup-feltet på 11,5733 prosent. Det norske har påklaget OEDs beslutning til Kongen i Statsråd, som er høyeste klageinstans i forvaltningen. Selskapet avventer nå utfallet av klagebehandlingen.

Finn rapport og presentasjon (kun engelsk) vedlagt. På vår hjemmeside sendes direkte webcast fra presentasjonen fra kl. 8:30 - www.detnor.no.

Kontakt:
Investorkontakt: Jonas Gamre, leder investorkontakt, tlf: 971 18 292
Mediekontakt: Rolf Jarle Brøske, direktør kommunikasjon, tlf: 911 12 475


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatør for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.