Svært bra på Sverdrup

Avgrensingsbrønnen på ”Fault Margin” i lisens 265 i Johan Sverdrup-funnet er i ferd med å avsluttes. Det norske oljeselskap ASA mener brønnresultatet er svært bra. Resultatet fjerner usikkerheten om reservoarkvaliteten i den delen av Johan Sverdrup som grenser inn mot feltets vestlige hovedforkastning.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisens 265 der Statoil, som operatør, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-17 S. Oljefunnet Johan Sverdrups utstrekning til PL265 ble påvist høsten 2011 ved boring av avgrensningsbrønn 16/2-8 som påviste olje i øvre- og midtre/nedre jura reservoarbergarter av svært god kvalitet. Brønn 16/2-17 S ble boret om lag 1,4 kilometer sørvest for 16/2-8.

Hensikten med avgrensingsbrønn 16/2-17 S var å undersøke reservoaregenskaper og tykkelse i sentrale Sverdrup i nærheten av feltets vestlige hovedforkastning. Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 82 meter, som er den største oljekolonnen som er påvist til nå i feltet. Hovedreservoaret (øvre jura) hadde svært gode egenskaper i et 38 meter tykt intervall, som er den største  tykkelsen som er målt i feltet. Også de midtre/nedre jura reservoarbergartene hadde god reservoarkvalitet, i veksling med noen tynne skifrige intervaller. Olje-vann-kontakten ble påtruffet på samme nivå som i resten av sentrale Sverdrup.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen inkludert to formasjonstester (DST/Drill Stem Test). I den første testen strømmet 420 standardkubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 40/64” dyseåpning fra et syv meter tykt sandsteinsintervall i midtre/undre jura. Test nummer to strømmet 920 standardkubikkmeter (Sm3) olje per strømningsdøgn gjennom en 48/64” dyseåpning fra hele det 38 meter tykke øvre jura intervallet. Begge testene bekreftet de gode reservoaregenskapene og stor lateral utstrekning. Resultatet fjerner usikkerheten om reservoarkvaliteten i den delen av Johan Sverdrup som grenser inn mot feltets vestlige hovedforkastning.

Det skal nå bores et ca 800 meter sidesteg (16/2-17 B) vestover med målsetting å undersøke oljepotensialet på grunnfjellshøyden umiddelbart vest for Sverdrup (Cliffhanger sør).

Kontakt:
Knut Evensen, direktør investorkontakt, tlf.: +47 950 77 622


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet på norsk sokkel. Ambisjonen er å bli et fullverdig oljeselskap som deltar i alle deler av verdikjeden, fra leting til produksjon.

Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker