Utbyggingsløsning for Dagny valgt

Olje- og gassfeltet Dagny skal bygges ut med en bunnfast plattform. Det er bestemt av operatøren Statoil og partnerne i lisensen. Det norske har en andel i utbyggingen.

Gassen fra Dagnyfeltet skal knyttes opp mot infrastrukturen på Sleipnerfeltet, mens oljen skal transporteres med skip. Gassfeltet Eirin skal tilknyttes Dagnyplattformen gjennom en undervannsutbygging.

Volumanslagene for Dagny og Eirin samler er 300 millioner fat olje og gass. Volumanslagene for Dagny er 230 millioner fat olje og gass. Det norskes andel av Dagny er i en foreløpig kostnadsfordelingsnøkkel to prosent. Endelig andel på Dagny avhenger av forhandlingene fram til endelig beslutning om utbygging. Det norske har ikke eierinteresse på Eirin.

Med to prosent andel på Dagny vil Det norske få en produksjon på omtrent 1500 fat oljeekvivalenter per dag på platå.

Odd Ragnar Heum, direktør for ressursstrategi i Det norske, sier at operatøren Statoil har gjort en god jobb, og at det har vært et godt samarbeid mellom partnerne i de ulike lisensene.

-       Vi venter en investeringsbeslutning i løpet av ett år. Det betyr en mulig oppstart av produksjonen i 2016.

Fakta:
Dagny er lokalisert 30 kilometer nord for Sleipner. Eirin ligger 9 km fra Dagny. Reservoardypet er på omlag 3500 meter, vanndyp på omlag 120 meter. Investeringer er i størrelsesorden 22 milliarder kroner for Dagnydelen av utbyggingen.

Partnere og foreløpig fordeling i Dagny: Operatør Statoil (58,5 prosent), ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (33 prosent), Total (6,5 prosent) og Det norske (2 prosent). Endelig fordeling av eierinteressene blir gjenstand for forhandlinger i tiden fram til utbyggingsbeslutning.


Kontakt i Det norske:
Odd Ragnar Heum, direktør ressurrsstrategi, tlf.: +47 932 24 076

 


Om Det norske:
Det norske oljeselskap ASA (DETNOR) konsentrerer seg om å utnytte petroleumsressursene på norsk sokkel. Vi er et offensivt selskap med betydelig leteaktivitet. Den siste tiden har vi vært med på store funn, det viktigste av disse er Aldous. Nå står vi foran flere utbygginger, blant annet som operatør på Jette og Draupne.


Det norske har hovedkontor i Trondheim, og kontorer i Oslo og Harstad. Vi er i dag over 160 ansatte. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker "DETNOR".

Les mer om Det norske på www.detnor.no

Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker 'AKERBP'. Les mer om Aker BP på www.akerbp.com.

Abonner

Dokumenter og linker