Vellykket avgrensning av Garantiana-funnet

Det norske oljeselskap ASA, som partner i PL554, melder at boring og testing av avgrensningsbrønn 34/6-3 S på “Garantiana”-funnet og sidestegsbrønn 34/6-3 A er avsluttet. Oppdatert ressursintervall for PL554 er estimert til 40 – 90 millioner fat oljeekvivalenter. Utstrakt datainnsamling og studier er påbegynt for å bekrefte ressursestimatene og å vurdere mulige utbyggingsscenarier.

34/6-3 S-brønnen ligger to kilometer sørvest for funnbrønn 34/6-2 S som ble ferdigstilt i 2012. Hovedmålet med brønn 34/6-3 S var å avgrense oljefunnet i nedre jura reservoarbergarter (Cook-formasjonen). Sekundærmål var å utforske nedre jura Statfjordformasjonen høyere opp på strukturen fra brønn 34/6-2 S.

Avgrensningsbrønn 34/6-3 S påtraff en brutto oljekolonne på 120 meter i Cookformasjonen med god reservoarkvalitet. Statfjordformasjonen var vannførende. Olje/vannkontakten ble ikke påtruffet. Utstrakt data- og prøveinnsamling ble utført, inkludert omfattende formasjonstesting i Cook-formasjonen. Stabil produksjonsrate ble målt til 940 standard kubikkmeter (Sm3) olje per dag gjennom en 24/64 tommer dyseåpning, med en maksimumsrate på 1 100 Sm3 olje per dag gjennom en 28/64 tommer dyseåpning.

Testen viste gode strømningsegenskaper med stabilt strømningstrykk og lavt trykkfall, og konsistente trykkoppbygginger. Brønnen produserte med lavt olje/gass forhold.

En separat sidestegsbrønn 34/6-3 A ble påfølgende boret på «Akkar»-prospektet. Brønnen påtraff en 12 meter netto oljekolonne i Cookformasjonen og ble avsluttet i Statfjordformasjonen som var tørr. Data- og prøveinnsamling ble utført. Sidesteget ble ikke formasjonstestet. Estimerte ressurser påvist gjennom brønnen er om lag 3 mmboe.

Begge brønnene er permanent plugget og forlatt.

Det norske eier 10% i PL554. Operatør er Total E&P Norge AS med 40% og de andre partnerne er Spike Exploration med 30% and Svenska Petroleum med 20%.

Kontakter:
Investorkontakt, Jonas Gamre
Telefon: 971 18 292, e-post: jonas.gamre@detnor.no 

Pressekontakt, Kurt Michelsen
Telefon: 416 35 244, e-post: kurt.michelsen@detnor.no


Om Det norske:

Det norske er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap.

Det norske er operatørEn av rettighetshaverne i en lisensDette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte oljeselskap. Samarbeidet mellom oljeselskapene i en lisens er regulert i avtaler vedtatt av myndighetene., og som på alle rettighetshaveres vegne forestår den daglige ledelse av lisensens arbeid. Operatøren utpekes av Olje- og energidepartementet. for det produserende Alvheimfeltet og for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet. Det norske har en aktiv letevirksomhet på norsk sokkel og en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Det norske har hovedkontor i Trondheim og kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs med ticker ‘DETNOR’. Les mer om Det norske på www.detnor.no.

Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker