Sterk kritikk av behandlingen av asylbarna

- Praksisen er uakseptabel. Det mener Amnestys landsmøte om myndighetenes behandling av de lengeværende asylbarna.

Amnesty International i Norges landsmøte 2013 mener hensynet til barnets beste må tillegges større vekt enn i dag i saker som gjelder de lengeværende asylbarna.

- Praksisen knyttet til de lengeværende asylbarna er uakseptabel, heter det i uttalelsen fra landsmøtet.

I Utlendingsloven står det at "i saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn." Barnekonvensjonen, som er del av norsk lov, sier at hensynet til barnets beste skal tillegges vekt.

Landsmøtet oppfordrer regjeringen til snarest gjennom lov og praksis å sikre at hensynet til barnets beste går foran innvandringsregulerende hensyn.

- Dette er viktig, både for barna det gjelder og for menneskerettighetenes status i Norge, sier Trygve G. Nordby, nyvalgt styreleder i Amnesty International i Norge.

- Man komprisser ikke med barns grunnleggende rettigheter. Barn har rettigheter uavhengig av juridisk status og politiske konjunkturer.

Styreleder med bred erfaring
Trygve G. Nordby har vært medlem av Amnesty hele sitt voksne liv.
- Jeg er stolt, glad og ydmyk over å bli valgt til styreleder i Amnesty, en organisasjon som står for grunnleggende verdier for vårt samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. 

Nordby har lang fartstid fra organisasjonsarbeid og ledelse, blant annet som tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors og Flyktninghjelpen. Fra 2001 til 2006 var han direktør for Utlendingsdirektoratet. 

Den nye styrelederen sier at han ikke skal komme med egne hjertesaker, men ta utgangspunkt i føringene landsmøtet og den internasjonale organisasjonen gir.
- Jeg ønsker å holde tett kontakt med medlemmene også mellom landsmøtene og ser fram til å møte Amnestymedlemmer i det daglige arbeidet for menneskerettighetene.


Menneskeverd også for romfolk

Landsmøtet kom i alt med tre uttalelser. Landsmøtet krever også at norske myndigheter må øke innsatsen, både i direkte dialog med romfolk og innen EØS-samarbeidet, for å få slutt på den systematiske diskrimineringen av romfolk i Europa.

Videre oppfordrer landsmøtet regjeringen om så snart som mulig å tilslutte seg FNs tilleggsprotokoll til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for å sikre at mennesker i Norge får adgang til FNs klagemekanisme.

I vedlegg finnes alle tre landsmøteuttalelser i sin helhet.

For ytterligere informasjon/kommentarer:

Styreleder Amnesty International i Norge, Trygve G. Nordby. Telefon 91 51 20 91, epost trygve@sonconsult.no

Generalsekretær John Peder Egenæs. Telefon 911 00 676, epost jegenes@amnesty.no

Dokumenter og linker