Aspiro AB (publ): Delårsrapport april-juni 2008

Fokus på kjernevirksomheten – søkevirksomheten solgt til Opplysningen 1881 for cirka 170 MSEK

Rapportperiode april – juni 2008

• Nettoomsetningen endte på 105,9 MSEK (98,5 MSEK). Størstedelen av økningen er knyttet til økt salg i Norge og Baltikum.
• EBITDA endte på 11,5 MSEK (10,1 MSEK). Resultatet etter skatt ble 5,4 MSEK (5,8 MSEK) og resultatet per aksje før og etter utvanning beløp seg til 0,03 SEK (0,03 SEK).
• Nettoomsetningen for den delen av virksomheten som blir igjen etter salget av Søk endte på 90,5 MSEK (83,7 MSEK). EBITDA endte på –3,3 MSEK (–0,2 MSEK) og resultatet etter skatt ble –5,3 MSEK (–1,6 MSEK).
• Styret besluttet å gjennomføre et program for å redusere kostnadene med 20-25 MSEK per år. Tredje kvartal vil bli belastet med engangskostnader på 10-15 MSEK. Størstedelen av programmet vil få full effekt fra og med fjerde kvartal.

Etter periodens utgang

• Aspiro solgte datterselskapet for søkevirksomheten til Opplysningen 1881 for 145 MNOK (cirka 170 MSEK). Opplysningen overtar selskapet fra og med 1. november 2008. Salget vil medføre en goodwillnedskrivning som beregnes til cirka 150 MSEK.
• Aspiro kjøpte opp de resterende aksjene i selskapet Mobile Entry for 4,25 MNOK. Mobile Entrys kunder og tekniske plattform utgjør en forsterkning av virksomhetsområdet foretaksløsninger.
• Rubberduck lanserte mobil-TV for Sonofon i Danmark.
• Etter salget av søkevirksomheten skal Aspiros gjenværende virksomhet generere en positiv EBITDA senest andre kvartal 2009.

Informasjonen er det som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til loven om börs- och clearingverksamhet og eller loven om handel med finansiella instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 15.august 2008 klokken 0830.

Dokumenter og linker