Pressemelding, 21. juni 2006

Bazar Forlag har tidlig i den såkalte ”e-post-saken” gjentatte ganger opplevd at Datatilsynet har gått ut i media og offentliggjort et faktum som ikke har vært korrekt og som heller ikke har vært avsjekket med oss eller annen nøytral tredjepart.

Dette har åpenbart vært negativt for Bazar. Bazar har etter denne meget ubehagelige opplevelsen prioritert å sikre at Datatilsynets videre behandling av saken skjer på grunnlag av et korrekt faktum. Vi legger til grunn at Datatilsynet i neste runde lar Bazar lese den tredje versjonen av sin rapport før de offentliggjør den ved å sende den til media. Bazar opplever at Datatilsynet nå har justert sitt ”opprinnelige” faktum på mange områder. Bazar Forlag leverte den 19. juni sine kommentarer til Datatilsynets andre versjon av tilsynsrapporten. Bazar har funnet flere feil også i denne versjonen av rapporten og det ventes at Datatilsynet vil justere sin oppfatning av faktum ytterligere. Datatilsynet har nå blant annet mottatt dokumentbevis som styrker Bazars påstand om faktum. Det er positivt at Datatilsynet har gjennomgått og godkjent den dokumentasjon på internkontroll og interne rutiner for behandling av personopplysninger som Bazar har utarbeidet. Arbeidet med interne rutiner er et arbeid som Bazar på eget initiativ hadde påbegynt allerede før Datatilsynet varslet sitt tilsyn høsten 2005. Her nevnes at en ny undersøkelse utført av NITO i mai 2006 viser at 67% viser at av norske bedrifter ikke har slikt regelverk. Bazar er dessuten fornøyd med at Datatilsynet anser saken som avsluttet vedrørende de varslede vedtak som ble nevnt i brevet av 13. desember – basert på informasjon fra Bazar og selskapets endring av sine interne rutiner. Her bemerkes at Datatilsynet selv har måttet endre sine interne rutiner for sin interne saksbehandling grunnet en forsendelse av taushetsbelagte dokumenter og interne dokumenter til Bazars advokat. Vi håper at dette fører til at Datatilsynet i fremtiden ikke sender personopplysninger på avveie. Datatilsynet vil nå ta stilling til hvilket faktum de skal basere sine vurderinger på. Først deretter vil Datatilsynet foreta en vurdering av lovligheten av de foretatte handlinger. Bazar har ikke ment å uttale at Datatilsynet, gjennom den prosess som nå har foregått, har frikjent selskapet - slik et oppslag i Dagbladet den 20. juni kan forstås. Bazars oppfatning er at det er blitt utført lovlige innsyn og handlinger, men innser at det kan foreligge ulike oppfatninger om dette ettersom lovens bestemmelser er skjønnspreget og til dels uklare. Dels har det funnet sted innsyn i tilfeller som har vært kritiske for bedriften, og dels at man har basert seg på samtykke til innsyn fra den enkelte ansatte. Uvarslet innsyn ble kun utført der det ikke fantes andre alternativer. En eventuell politianmeldelse fremstår for Bazar som uriktig, men vil naturligvis hjelpe Datatilsynet i å skape oppmerksomhet rundt regelverket i media. Vi håper Datatilsynet velger andre kanaler for å drive samfunnsopplysning. Vennlig hilsen Øyvind Hagen Nordisk forlagssjef, Bazar