Maritime & Merchant AS har fått konsesjon fra Finanstilsynet til å starte forretningsbank

Oslo 3 Februar, 2014: Maritime & Merchant AS (M&M) (tbr Maritime &  Merchant Bank ASA) fikk 28 . Januar myndighetenes tillatelse til å starte forretningsbank i Norge og muliggjør dermed strategien om bli en nisjebank for kunder innen shipping- og offshoresektoren på global basis.

‘’M&M leverte en søknad om konsesjon til Finanstilsynet 13. November 2013 og vi er veldig fornøyd med den raske saksbehandlingen og som gjør at vi nå kan konsentrere oss 100% om den kommende kapitalutvidelsen i selskapet’’, sier Halvor Sveen, Administrerende direktør i M&M.

‘’Vi arbeider for tiden med forberedelsene til en emisjon med en målsetning om å hente inn USD 300-350 mill. Vi har har valgt Pareto Securities og DNB Markets som Joint Lead Managers and Bookrunners og Cleaves Securities som finansielle rådgivere. Vårt siktemål er å starte virksomheten i løpet av April 2014.’’

M&M vil bli en spesialisert bank for shipping- og offshore sektoren med hovedvekt på pantelånsfinansiering.

Over de siste år har introduksjonen av forhøyede krav til kapitaldekning i kombinasjon med de alvorlige konsekvensene finanskrisen har hatt for store deler av det internasjonale bankmarkedet, tvunget mange aktører enten til å avslutte eller sterkt redusere sine utlån til maritim sektor. Dette har medført at mange mindre og mellomstore selskaper har hatt en begrenset tilgang på finansieringsmuligheter.

‘’Det er mange interessante muligheter i markedet generelt sett’’ sier Sveen. ‘’med flere markeder i bedring fra en antatt syklisk bunn, relativt sett lave skipsverdier og rateoppgang innen flere sektorer. Men førsteklasses mindre og mellomstore rederier trenger finansiering for å kunne ta del i denne utviklingen.’’

M&M vil etablere en kompakt og effektiv operasjon som vil betjene kundene på et personlig plan med en liten administrasjon med stor vekt på kvalitetssikring i alle ledd i kredittprosessen. M&M mener dette er gjennomførbart på basis av velkjente pantelånsstrukturer til en næring som bankens medarbeidere kommer fra og forstår innholdet av.

‘’I M&M legger vi til grunn at vi raskt oppfatter kundens behov og at kundene forstår vår grunnleggende tenkning. Kundene skal kunne snakke direkte til den personen som kan bidra til konstruktive løsninger – din bankpartner’’ sier Sveen.

Medarbeiderne i M&M skal kombinere brede kunnskaper om maritim sektor og et godt utviklet nettverk med erfaring og innsikt i bransjespesifikke bankfaglige disipliner som gir de beste løsninger for kunde og bank. I utgangspunktet vil M&M se på engasjementer inne tank, bulk, LPG/LNG, kjemikalie, container, biltransport/ro-ro og multipurpose skip. Innen offshore sektoren vil fokus primært være rettet mot AHTS/PSV segmentet.

M&M  (tbr Maritime & Merchant ASA) er spesialbanken for shipping og offshore.

M&M vil ha pantelånsfinansiering med en global kundeorientering som sitt primære satsningsområde med utgangspunkt fra kontoret i Oslo. M&M grunnleggende ide’ er å skape et kompetansedrevet finansieringsmiljø med lave driftskostnader. Selskapets tjenester skal være basert på en velfundert og grundig forståelse av shipping og offshore industrien.

Kontaktinformasjon:
Halvor Sveen, Administrerende direktør
Mobil:  +47 9134 0098
E-Mail: halvor.sveen@mmcredit.no