Årlig oversikt

Årlig oversikt

Årlig Oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende
til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort
tilgjengelig for allmennheten, jfr. Verdipapirhandelloven § 5-11
første ledd.

Vedlagt følger årlig oversikt for Bonheur ASA for perioden
01.04.2007-31.03.2008.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker