RAPPORT 1. KVARTAL 2006

Driftsresultat (EBIT) var negativt med 7,7
millioner (negativt 5,7 millioner). Tilknyttede
selskaper ble konsolidert med et samlet resultat
i kvartalet på 162,3 millioner (negativt 113,1
millioner). Netto finansposter i kvartalet var
0,7 millioner (10,2 millioner). Konsolidert
resultat før skatt i kvartalet ble 155,3
millioner (negativt 108,6 millioner),Rapport 1. kvartal 2006
Konsernregnskapet er avlagt etter internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårsrapporten for 1.
kvartal 2006 er avlagt etter IAS 34 basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på regnskapsdato.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for 1. kvartal 2005 er i parentes.

FINANSIELL INFORMASJON
Driftsresultat (EBIT) som i prinsippet bare
gjenspeiler holdingsselskapets kostnader, var
negativt med 7,7 millioner (negativt 5,7
millioner). Som tidligere er alle vesentlige
selskaper og engasjementer konsolidert inn som
tilknyttede selskaper.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert med et
samlet resultat i kvartalet på 162,3 millioner
(negativt 113,1 millioner). Av dette bidro First
Olsen Ltd. (FOL) med et resultat på 47,2
millioner (negativt 48,9 millioner) som omfatter
aktivitetene innenfor tank, flytende produksjon
og boreriggen Bulford Dolphin. Fred. Olsen
Energy ASA (FOE) ble konsolidert med et
resultat på 60,2 millioner (negativt 21,8
millioner) og Ganger Rolf ASA med 65,1 millioner
(negativt 46,7 millioner). Cruise-segmentet ble
konsolidert med et resultat på 1,5 millioner
(1,5 millioner), vindkraft med et negativt
resultat på 2,8 millioner (positivt 14,7
millioner) og Comarit med et negativt resultat
på 6,4 millioner (negativt 8,6 millioner).

Netto finansposter i kvartalet var 0,7 millioner
(10,2 millioner). Valutaterminkontrakter og
renteinstrumenter er verdsatt til markedsverdi
per 31. mars 2006.

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble
155,3 millioner (negativt 108,6 millioner), en
forbedring på 263,9 millioner fra tilsvarende
kvartal i 2005.

ANNEN INFORMASJON
Generalforsamling avholdes 31. mai 2006 kl.14.00
i selskapets lokaler i Fred. Olsens gate 2, Oslo.

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker