RAPPORT 2. KVARTAL 2007

Driftsinnteker i kvartalet utgjorde 1 723,3
millioner
EBITDA utgjorde 842,0 millioner
EBIT utgjorde 619,4 millioner
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var
349,1 millioner
Basisresultat per aksje var NOK 10,8

For full informasjon se vedlegg på: www.newsweb.noKOMMENTARER TIL REGNSKAPET I BONHEUR ASA
Grunnet Bonheurs økte eierandel i Ganger Rolf ASA
fra 49,67% til 51,28% i 4. kvartal 2006, blir
Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert
som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur og
Ganger Rolf har felles eierskap av selskapenes
viktigste investeringer, vil den økte eierandelen
medføre full konsolidering av en rekke selskap som
tidligere har blitt behandlet som tilknyttede
selskap. I tillegg blir enkelte investeringer som
tidligere var ført til kost, konsolidert etter
egenkapitalmetoden.

Regnskapsreglene innebærer krav om at Bonheur i
den offisielle regnskapsavleggelsen presenterer
sammenlignbare regnskaper (ikke omarbeidet). Dette
betyr at Bonheurs offisielle regnskap for 2.
kvartal er presentert som følger:

- 2. kvartal 2007 med regnskapsmessig
fullkonsolidering av datterselskap

- 2. kvartal 2006 med konsolidering etter
egenkapitalmetoden

- Regnskapsåret 2006 hvor 4. kvartal er
basert på regnskapsmessig fullkonsolidering, mens
1. - 3. kvartal er konsolidert etter
egenkapitalmetoden

Proforma sammenlignbare tall for 2. kvartal 2006,
første halvår 2006 og for året 2006 med
fullkonsolidering av Ganger Rolf og øvrige
datterselskap er vist i note 9.

FINANSIELL INFORMASJON
Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. I de
tilfellene hvor tallene for tilsvarende periode
2006 er sammenlignbare, settes de i parentes.

Konsernets driftsinntekter utgjorde 1 723,3
millioner i kvartalet, mens driftsresultat før
avskrivninger (EBITDA) var 842,0 millioner.
Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT)
utgjorde 619,4 millioner. Netto finansposter i
kvartalet var 38,1 millioner.

Tilknyttede selskaper (NHST Media Group AS,
Tusenfryd AS, Oceanlink Ltd., Genomar AS og
Comarit SA) ble konsolidert inn med 11,9 millioner
i kvartalet.

Resultat etter skatt og minoritetsinteresser
utgjorde 349,1 millioner. Minoritetsinteressene i
Bonheur-konsernet består av eierandeler å 46,01% i
Fred. Olsen Energy ASA, 46,87 i Ganger Rolf ASA og
38,46% i Fred. Olsen Production ASA.

Konsernets hovedvirksomhetsområder består av
Energitjenester, Fornybar energi, Shipping og
Øvrige investeringer. Resultatene for de enkelte
virksomhetsområdene er vist i note 5. Områdene
Energi tjenester inndeles i Offshore boring og
Flytende produksjon, mens Shipping inndeles i
Tank, Cruise og Annen shippingvirksomhet.

ANNEN INFORMASJON
Hendelser etter 30. juni 2007
First Olsen Ltd., som er eiet med 50% hver av
Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, solgte den 3. juli
sine aksjer i oljeproduksjonsselskapet Sea
Production Ltd. Aksjesalget ga en brutto gevinst
på ca. 150 millioner som vil bli inntektsført i
tredje kvartal 2007.

Den 18. juli publiserte Court Of Justice Of The
Euroepan Communities (EU-domstolen) en avgjørelse
vedrørende konsernbidrag over landegrensene.
Avgjørelsen medfører at `et selskap i et
medlemsland som gir konsernbidrag til et selskap i
et annet medlemsland ikke kan kreve fradrag i
skattemessig inntekt for avgitt konsernbidrag`.
Som en konsekvens av dette, vil et konsernbidrag
over landegrensene innen First Olsen Ltd. i 2006
måtte tilbakeføres, noe som videre vil kunne
medføre en skattemessig kostnad på 32 millioner.
Hensyntatt en nøyere vurdering av konsekvensene av
domsavgjørelsen, vil skattekostnaden kunne bli
innarbeidet i 3. kvartal 2007.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker