RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Driftsres. før avskr. (EBITDA) i kvt. var neg. 4,9 mill
(pos. 11,1 mill i
samme periode i fjor).
Driftsresultat (EBIT) for kvt. var neg. 5,7 mill (neg. 9,4
mill)
Tilkn. selskap ble konsolidert inn med et samlet resultat
på neg. 114,1 mill
(pos. 188,8 mill).
Nto finans i kvt. var pos.med 72,5 mill (neg. 37,8 mill)
Kons. res før skatt i kvt. ble neg. 47,3 mill (pos. 141,6
mill).
Kons. res etter skatt i kvt. ble neg. 69,5 mill (pos. 179,9
mill)Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for
1. kvartal 2004 i parentes.

Etter driftsinntekter på 0,2 millioner i kvartalet, ble
konsernets driftsresultat (EBIT) negativt med 5,7 millioner
(negativt 9,4 millioner).

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et samlet
resultat i kvartalet som var negativt med 114,1 millioner
(positivt 188,8 millioner). Både cruise-segmentet og
vindkraft bidro positivt med henholdsvis 1,5 millioner
(negativt 15,4 millioner ) og 14,7 millioner (negativt 11
millioner). First Olsen Ltd (FOL) bidro med et negativt
resultat på 49,4 millioner (positivt 70,7 millioner),
hvorav 83,5 millioner var utsatt skattekostnad som følge av
at eierskapet til tankskipene ble overdratt til Singapore
selskaper. Fred. Olsen Energy (FOE) bidro negativt med
21,8 millioner (positivt 81,7 millioner), og Sterling
negativt med 22,8 millioner (negativt 34,6 millioner).
Ganger Rolf ASA er, som forklart i vedlagte oppstilling
vedrørende IFRS, konsolidert som et tilknyttet selskap
(49,5%) og bidro negativt med 24,9 millioner.

Som nevnt innledningsvis har FOL skiftet flagg på suezmax
tankskipene fra Liberia til Singapore. I den forbindelse
ble også eierskapet til skipene overført fra Bermuda til
Singapore gjennom salg av skipene. Overdragelsen var
basert på markedsverdier og gav en regnskapsmessig gevinst
som er eliminert i FOL´s konsernregnskap. Samtidig har FOL
kostnadsført en utsatt skattekostnad på NOK 167,0 millioner
som blir konsolidert i Bonheur ved at FOL inngår som
tilknyttet selskap med resultat etter skatt.

Netto finansposter i kvartalet var positive med 72,5
millioner (negativt 37,8 millioner). Dette inkluderer 69,5
millioner (negative 8,9 millioner) knyttet til
verdivurdering av finansielle aktiva, hvorav 63,2 millioner
er knyttet til oppskrivning av urealisert gevinst på
opsjonsdelen av en investering i et konvertibelt
obligasjonslån utstedt av FOE. Valutaterminkontrakter og
renteswaper er verdsatt til virkelig verdi.

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble minus 47,3
millioner (positive 141,6 millioner), en nedgang på 188,9
millioner fra tilsvarende kvartal i 2004.

For fullstendig melding se vedlegg

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker