RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2010 OG FØRSTE HALVÅR 2010

Hovedpunkter 2. kvartal 2010:

  • Driftsinntektene var NOK 2 397 millioner (NOK 2 685 millioner)
  • Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 123 millioner  (NOK 1 355 millioner)
  • Driftsresultatet (EBIT) var NOK 550 millioner (NOK 937 millioner)
  • Nettoresultatet etter skatt var NOK 242 millioner (NOK 886 millioner)
  • Majoritetens andel av netto resultat var NOK 38 millioner (NOK 389 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 1,2 (NOK 12,0)
  • Vindkraftprosjektet på Lista ble tildelt investeringsstøtte fra Enova

Finansiell informasjon

 Virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Andre investeringer.

Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 397 millioner (NOK 2 685 millioner) i kvartalet.  Nedgangen i driftsinntekter i forhold til 2. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til lavere inntekter innen Offshore boring og Cruise.  Offshore boring hadde driftsinntekter på NOK 1 634 millioner (NOK 1 873 millioner) og driftsinntektene innen Cruise var 391 millioner (NOK 451 millioner).  Sammenlignet med 2. kvartal 2009, ble kvartalsinntektene negativt påvirket av lavere USD og GBP kurs mot NOK. 

Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 1 123 millioner (NOK 1 355 millioner) i kvartalet.  Nedgangen i EBITDA på NOK 232 millioner sammenlignet med 2. kvartal 2009 skyldes i hovedsak en nedgang i EBITDA for Offshore boring. Avskrivninger og nedskrivninger var NOK 573 millioner hvorav nedskrivninger beløp seg til NOK 102 millioner, hovedsakelig relatert til Knock Dee og AHTS fartøy.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 550 millioner (NOK 937 millioner). 

Netto finansposter var negativt med NOK 213 millioner (negativt NOK 5 millioner).  Det økte tapet sammenlignet med fjoråret skyldes hovedsaklig urealiserte tap etter revaluering til markedsverdi av finansielle instrumenter.

 Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 242 millioner (NOK 886 millioner), hvorav NOK 38 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 389 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 204 millioner (NOK 496 millioner).  Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av det positive resultatet i Fred. Olsen Energy.

Samlede inntekter for første halvår var NOK 4 323 millioner (NOK 5 604 millioner), mens EBITDA var 1 870 millioner (NOK 2 905 millioner).  Netto finansposter var negativt med NOK 426 millioner (negativt NOK 168 millioner), mens netto resultat etter estimert skatt var NOK 407 millioner (NOK 1 829 millioner), hvorav NOK 72 millioner (NOK 752 millioner) relaterer seg til majoritetsinteressene.

 

 

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker