Rapport for 3. kvartal 2008

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2008 og pr. 3. kvartal 2008 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernselskapene") og konsernselskapenes eierandel i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2007 i parentes.

Hovedpunkter 3. kvartal 2008:

o Driftsinntekter NOK 2 070 millioner (NOK 1 737 millioner)
o EBITDA NOK 881 millioner (NOK 825 millioner)
o Driftsresultat (EBIT) NOK 628 millioner (NOK 596 millioner)
o Resultat etter skatt NOK 543 millioner (NOK 735 millioner)
o Majoritetens andel av nettoresultatet NOK 234 millioner (NOK 378 millioner)
o Resultat pr. aksje NOK 7,20 (NOK 11,70)
o Fortsatt sterkt marked for offshore boring
o Oppgraderingen og forlengelsen av MS Braemar fullført
o Virksomhetsområdet Cruise påvirket av lavere avkastning per passasjer og høyere kostnader for drivstoff
o Banklån med en ramme på GBP 303,5 millioner for Fred. Olsen Renewables ble undertegnet i oktober 2008

Finansiell informasjon
Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullt konsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen også til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper.

Driftsinntektene utgjorde NOK 2 070 millioner (NOK 1 737 millioner) i kvartalet, en økning på NOK 333 millioner. Inntektsøkningen i forhold til 3. kvartal i fjor skyldes i hovedsak økte inntekter fra virksomhetsområdene Offshore boring og Cruise, delvis oppveid av lavere inntekter fra virksomhetsområdene Fornybar energi og Tank.

EBITDA for kvartalet var NOK 881 millioner (NOK 825 millioner). Offshore boring og Flytende produksjon rapporterte en økning i EBITDA fra samme kvartal i fjor på henholdsvis NOK 107 millioner og 29 millioner. Fornybar energi og Cruise rapporterte en reduksjon i EBITDA på henholdsvis NOK 25 millioner og NOK 60 millioner. Etter avskrivninger med NOK 252 millioner (NOK 229 millioner) var driftsresultatet (EBIT) NOK 628 millioner (NOK 596 millioner).

Netto finansposter for kvartalet var negativt med NOK 56 millioner (positivt NOK 139 millioner). Nedgangen i netto finansposter siden 3. kvartal i fjor skyldtes delvis høyere renteutgifter og tap på revaluering av finansinstrumenter til markedspris. Netto finansposter i 3. kvartal 2007 inneholdt også en gevinst på NOK 146 millioner fra salg av aksjer i Sea Production Ltd.

Konsernselskapenes resultat etter estimert skatt var NOK 543 millioner (NOK 735 millioner), hvorav NOK 234 millioner (NOK 378 millioner) er relatert til majoritetsinteressene.

Minoritetsinteressenes andel av kvartalets netto resultat var NOK 309 millioner (NOK 357 millioner).

Inntektene hittil i år var NOK 5 591 millioner (NOK 5 107 millioner), mens EBITDA hittil i år var
NOK 2 209 millioner (NOK 2 308 millioner). Netto finansposter var positivt med NOK 307 millioner (NOK 131 millioner). Netto resultat før skatt hittil i år var NOK 1 866 millioner (NOK 1 809 millioner), mens netto resultat etter estimert skatt var NOK 1 736 millioner (NOK 1 735 millioner), hvorav NOK 788 millioner (NOK 903 millioner) tilfalt majoritetsinteressen. Minoritetsinteressene er høyere på grunn av minoritetenes andel av resultatet i FOE.


Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker