RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2009

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2009 og per 3. kvartal 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper (”konsernet”) og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 3. kvartal 2009:(Tall i NOK) o Driftsinntektene var NOK 2 307 millioner (NOK 2 070 millioner) o Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 1 048 millioner (NOK 881 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 660 millioner (NOK 628 millioner) o Nettoresultatet etter skatt var NOK 333 millioner (NOK 543 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 1,90 (NOK 7,22) o Virksomhetsområdet Cruise preget av sterkt rabatterte cruise for å oppnå det nødvendige passasjervolum o Resultatet innen Offshore boring preget av periodiske klassinger i kvartalet Finansiell informasjon Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig konsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, fører eierstrukturen til full regnskapmessig konsolidering av en rekke selskaper. Virksomhetsområdene omfatter Offshore boring, Flytende produksjon, Fornybar energi, Cruise, Shipping og Øvrige investeringer Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 2 307 millioner (NOK 2 070 millioner) i kvartalet. Inntektsøkningen i forhold til 3. kvartal i fjor er relatert til høyere inntekter innen alle de viktigste virksomhetsområdene unntatt Cruise. Offshore boring genererte driftsinntekter på NOK 1 490 millioner (NOK 1 320 millioner), driftsinntektene innen Flytende produksjon beløp seg til NOK 179 millioner (NOK 130 millioner) og Fornybar energi genererte driftsinntekter på 65 millioner (NOK 54 millioner). Cruise genererte driftsinntekter på NOK 491 millioner (NOK 529 millioner). Inntektene i kvartalet ble negativt påvirket av en lavere valutakurs for GBP mot NOK. Resultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 1 048 millioner (NOK 881 millioner) i kvartalet. Økningen av EBITDA med NOK 167 millioner sammenholdt med 3. kvartal 2008 inkluderer en økning i EBITDA for Offshore boring med NOK 106 millioner, en økning med 30 millioner for Flytende Produksjon, en økning med NOK 13 millioner for Fornybar energi, en økning med NOK 54 millioner for Cruise og en reduksjon med NOK 30 millioner for Shipping. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 660 millioner (NOK 628 millioner). Netto finansposter var negativt med NOK 291 millioner (negativt NOK 56 millioner). Reduksjonen i forhold til fjoråret skyldes hovedsaklig en reduksjon i valutagevinster på NOK 103 millioner, en økning i valutatap på NOK 35 millioner og en økning i tap på revaluering av investeringer til markedsverdi på NOK 66 millioner. Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 333 millioner (NOK 543 millioner), hvorav NOK 61 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 234 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets nettoresultat var NOK 272 millioner (NOK 309 millioner). Minoritetsinteressenes resultatandel er høyere enn majoritetsinteressenes andel grunnet minoritetenes andel av det høye, positive resultatet i FOE. Inntektene hittil i år var NOK 7 912 (NOK 5 591 millioner), mens EBITDA hittil i år var NOK 3 953 (NOK 2 209 millioner). Netto finansposter var negativt NOK 460 millioner (positivt NOK 307 millioner), mens nettoresultatet etter estimert skatt var NOK 2 162 millioner (NOK 1 736 millioner), hvorav NOK 813 millioner (NOK 788 millioner) relaterer seg til majoritetsinteressene.   Annen informasjon Kapital og finansiering Per slutten av 3. kvartal var årets investeringer i hovedsak relatert til Offshore boring (FOE), Flytende produksjon (FOP) og Fornybar energi (FOR). Innen FOE beløp investeringene i årets første 9 måneder seg til NOK 1 143 millioner, relatert til de planlagte femårs klassingene av Borgny Dolphin, Bideford Dolphin og Byford Dolphin og til generelle oppgraderinger av flåten. FOP hadde investeringer på NOK 398 millioner i løpet av de første 9 månedene, i hovedsak relatert til konverteringen av Knock Allan til FPSO. FOR hadde investeringer på NOK 302 millioner i løpet av de første 9 månedene. i hovedsak relatert til utbyggingen av Crystal Rig II. Konsernets samlede investeringer etter konserninterne elimineringer beløp seg til NOK 2 079 millioner. Konsernets brutto rentebærende gjeld per 30. september 2009 var NOK 12 703 millioner, en reduksjon på NOK 2 857 millioner siden slutten av 2008. Kontanter og kontantekvivalenter beløp seg til NOK 5 682 millioner, en reduksjon på NOK 2 025 millioner siden slutten av 2008. Konsernets netto rentebærende gjeld ved slutten av kvartalet var NOK 7 021 millioner, en reduksjon på NOK 832 millioner siden slutten av 2008. Egenkapitalen utgjorde 40% av eiendelene ved slutten av 3. kvartal, sammenlignet med 37% ved slutten av 2008.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker