RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

-Driftsres før avskr. (EBITDA) i kvt. var 17,8 mill (1,8
mill samme periode i fjor)
-Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvt. var negativt 8,7
mill (neg 48,7 mill).
-Tilkn. selskaper ble konsolidert inn med et samlet
resultat i kvt. på 227,3 mill (neg 36,8 mill)
-Netto finansposter i kvt. var positive med 117,0 mill
(13,6 mill).
-Kons. res før skatt i kvt. ble 335,6 mill (neg 71,9
mill)
-Kons. res etter skatt i kvt ble 339,5 mill (neg 60,0
mill)Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for
4. kvartal 2003 og året 2003 i parentes.

Konsernets driftsinntekter var 99,3 millioner i kvartalet
(75,4 millioner) og 419,9 millioner for året som helhet
(350,5 millioner). Inntektsøkningen på 23,9 millioner i
forhold til tilsvarende kvartal i fjor, skyldes økte
inntekter innenfor cruisevirksomheten med 9,0 millioner,
innen vindkraft med 12,9 millioner og fra boreriggen
Bulford Dolphin med 2,8 millioner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var
17,8 millioner (1,8 millioner).

Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvartalet var negativt
8,7 millioner (negativt 48,7 millioner). Kvartalet var som
normalt preget av lavsesong innenfor cruise, dog med en
betydelig resultatsmessig forbedring på 40,0 millioner.
For året var driftsresultatet negativt med 15,4 millioner,
en forbedring på 37,7 millioner.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et samlet
resultat i kvartalet på 227,3 millioner (negativt 36,8
millioner). First Olsen Tankers Ltd, som nå har endret
navn til First Olsen Ltd (FOL), bidro med et resultat på
117,4 millioner (25,0 millioner), mens Fred. Olsen Energy
ASA (FOE) bidro med 51,5 millioner (negativt 13,8
millioner). Sterling bidro negativt med 38,9 millioner
(negativt 26,5 millioner). Ganger Rolf ASA bidro med et
resultat på 113 millioner i kvartalet (negativt 16,7
millioner)

For året som helhet ble tilknyttede selskaper konsolidert
inn med et samlet resultat på 563,3 millioner (187,6
millioner), hvorav FOL og FOE bidro med henholdsvis 312,2
millioner og 101,2 millioner. Sterling ble konsolidert inn
med et negativt bidrag på 67,2 millioner for året, mens
Ganger Rolf bidro positivt med 221 millioner (41,6
millioner).

Netto finansposter i kvartalet var positive med 117,0
millioner (13,6 millioner). Dette inkluderte urealiserte
valutagevinster på 10,5 millioner i hovedsak relatert til
konsernets gjeld i USD som følge av at kursen på USD/NOK
svekket seg fra 6,72 til 6,04 i perioden. Det er i
kvartalet inntektsført 58,8 millioner knyttet til
verdivurdering av finansielle aktiva, bl.a. en delvis
reversering på 43,9 millioner av tidligere nedskrivninger
på aksjer i Callon Petroleum og mottatt oppgjør på 16,0
millioner fra regnskapsmessig nedskrevne fordringer på
tidligere Loki. Valutaterminkontrakter er verdsatt til
virkelig verdi, mens renteswaper er verdsatt etter laveste
verdis prinsipp.

Netto finansposter for året som helhet var positive med
103,9 millioner (0,3 millioner), inkludert urealiserte
valutagevinster på 5,6 millioner. Mottatt utbytte utgjorde
9,5 millioner (6,6 millioner). Selskapet mottok i desember
et utbytte fra det tilknyttede selskapet FOL på 462
millioner. Utbyttet ble brukt til å nedbetale gjeld som
Bonheur ASA hadde til FOL. Utbyttebetalingen hadde ingen
effekt for det konsoliderte regnskapet.

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble 335,6
millioner, en økning på 407,5 millioner fra tilsvarende
kvartal i 2003 (negativt 71,9 millioner).

Resultat før skatt for 2004 utgjorde 651,8 millioner (134,7
millioner), en forbedring på 517,1 millioner. Etter utsatt
skatteinntekt på 16,1 millioner ble resultatet etter skatt
667,9 millioner (117,3 millioner).

Utbytte / Generalforsamling
Styret i Bonheur har til hensikt å foreslå at det på årets
ordinære generalforsamling vedtas et ordinært utbytte på
kr.5,- per aksje , samt et tilleggsutbytte på kr.5,- per
aksje, noe som medfører et totalt utbytte på kr.10,- per
aksje. Totalt utbytte vil da utgjøre 102,0 millioner.
For full rapport se vedlegg.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker