RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2009 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2009

Kommentarer til regnskapet for Bonheur ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for året 2009 omfatter Bonheur ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4. kvartal 2009: o Driftsinntektene var NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) o EBITDA var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner) o Driftsresultatet (EBIT) var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) o Netto resultat etter skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 2,50 (negativt NOK 4,50) o Bonheur ASA fullførte i desember en emisjon av et usikret obligasjonslån på NOK 1 000 millioner, garantert av Ganger Rolf ASA o Regnskapet inkluderer NOK 113 millioner i reversert skattekostnad som følge av Høyesterettsdom o Foreslått betaling av utbytte med NOK 7,00 per aksje Finansiell informasjon Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50% av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA. Da Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA eier sine viktigste investeringer i fellesskap, førte eierstrukturen også til full regnskapsmessig konsolidering av en rekke selskaper. Konsernets driftsinntekter beløp seg til NOK 1 933 millioner (NOK 2 823 millioner) i kvartalet og NOK 9 845 millioner (NOK 8413 millioner) for året. Inntektsnedgangen i forhold til 4. kvartal i fjor er i hovedsak relatert til lavere inntekter innen Offshore boring, Fornybar energi og Cruise, delvis oppveid av høyere inntekter innen shipping. Nedgangen er i hovedsak relatert til lavere valutakurs for USD og GBP mot NOK, lavere utnyttelse av boreriggene i kvartalet grunnet klassefornyelse og mindre vindressurser innen Fornybar energi. Driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var NOK 629 millioner (NOK 1 482 millioner) i kvartalet og NOK 4 582 millioner (NOK 3 691 millioner) for året. Fred. Olsen Energy med datterselskaper (FOE) rapporterte en nedgang i EBITDA med NOK 832 millioner sammenlignet med 4. kvartal 2008. Øvrige datterselskaper meldte om en mindre nedgang i EBITDA, med unntak av Fred. Olsen Production ASA som rapporterte en økning på NOK 49 millioner. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet var NOK 115 millioner (NOK 923 millioner) og for året NOK 2 853 millioner (2 451 millioner). Netto finanskostnader var NOK 49 millioner (NOK 917 millioner). Netto finansposter i samme kvartal i 2008 inkluderte NOK 544 millioner i urealiserte tap på finansielle instrumenter samt en revaluering av investeringer til markedspris. Netto finanskostnader for året var NOK 509 millioner (NOK 610 millioner). Tilknyttede foretak (NHST Media Group AS og Eurowind AB) ble regnskapsmessig konsolidert med et samlet resultat på NOK 1 million (NOK 24 millioner) i løpet av kvartalet. For året ble de tilknyttede foretak regnskapsmessig konsolidert med negativt NOK 7 millioner (positivt NOK 56 millioner). Konsernets kvartalsresultat etter estimert skatt var NOK 195 millioner (negativt NOK 9 millioner), hvorav et resultat på NOK 82 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (negativt NOK 145 millioner). For året var resultatet NOK 2 357 millioner (NOK 1 727 millioner), hvorav NOK 895 millioner relaterer seg til majoritetsinteressene (NOK 643 millioner). Minoritetsinteressenes andel av kvartalets netto resultat var NOK 113 millioner (NOK 136 millioner). Minoritetsinteressene er høyere grunnet minoritetenes andel av resultatet i FOE. For året beløp minoritetsinteressenes andel av netto resultat seg til NOK 1 462 millioner (NOK 1 084 millioner). Begivenheter etter 31. Desember 2009 Den 9. februar gjorde Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA, avtaler med Lamprell Energy Ltd. for bygging av to transport- og installasjonsfartøy for offshore vindturbiner med opsjon for ytterligere to fartøy. Fartøyene vil bli bygget ved Jebel Ali verft i Dubai med avtalte leveranser i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2012. Kontraktsprisen er ca. USD 160 millioner per fartøy. Den 12 februar 2010 kom Norges Høyesterett frem til at skattegjelden pålagt tonnasjebeskattede selskap ved lovendringen i 2007 var grunnlovsstridig på grunn av den tilbakevirkende effekt av lovendringen. Basert på Høyesteretts beslutning, har et datterselskap av Bonheur ASA reversert tidligere kostnadsført skattekostnad bokført i 2007. Effekten er en skatteinntekt på NOK 113 millioner, som er inntektsført i 2009- regnskapet. Regnskapsmessig behandling av øvrige finansielle konsekvenser vedrørende ovennevnte Høyesterettsdom avhenger av ytterligere avklaring fra Finansdepartementet. Utbytte / Ordinær generalforsamling I forbindelse med ordinær generalforsamling i 2010 vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 7,00 per aksje. Den ordinære generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Om oss

Bonheur ASA SelskapsinformasjonBonheur ASA ble stiftet i 1897 og er sammen med datterselskaper og tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med datterselskapet Ganger Rolf ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Abonner

Dokumenter og linker