BWG Homes - Fortsatt vekst i omsetning og resultater i 2. kvartal 2011

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 902 millioner i 2. kvartal 2011. Det er en økning på 11,3 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2010. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 102 millioner, en økning på 9,8 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 11,3 prosent, og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,6 prosent.

 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 924 millioner. Ordrereserven har økt med 5,1 prosent i forhold til samme periode i 2010.

 

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var positiv med NOK 116 millioner. Netto rentebærende gjeld er redusert med NOK 41 millioner fra 1. kvartal 2011, og økte med NOK 106 millioner sammenlignet med 2. kvartal 2010.

 

- Fortsatt god ordrereserve inn i kvartalet og økt produksjonskapasitet har gitt omsetningsvekst for både den norske og den svenske virksomheten. Konsernets driftsresultat viser også økning. I den norske virksomheten (segment Norge) har styrket produksjonskapasitet, effektiv drift og godt salg gitt et solid resultat og fortsatt gode marginer. Produksjonskapasiteten i Norge vil bli økt videre gjennom 2. halvår. Den svenske virksomheten (segment Sverige) har økt omsetningen, men marginene presses av for lav effektivitet i deler av produksjonen og lavere salg. For å tilpasse produksjonskapasiteten i den svenske virksomheten til lavere volum og salg, er det iverksatt en nedbemanning på ca 50 årsverk i tillegg til at bruken av innleid personale reduseres. Det er også startet et forbedringsprogram for å optimalisere driften i Myresjöhus-virksomheten, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

 

- Etterspørselen etter nye boliger er stor i det norske markedet. Markedssituasjonen i deler av boligmarkedet i Sverige er krevende, i hovedsak på grunn av treghet i boligomsetningen som en følge av begrensninger i lånemuligheter og dyrere finansiering for boligkjøpere. Utviklingen i våre markeder isolert vurderes fortsatt som stabil med befolkningsvekst og økt sysselsetting. Det underliggende behovet for nyproduserte boliger er fremdeles stort i Norge og i Sverige. Samtidig er det knyttet bekymring til den eskalerende usikkerheten i de internasjonale finansmarkedene. Vi følger markedssituasjonen nøye for å kunne tilpasse produksjonskapasitet, produktportefølje og prosjektutvikling til de rådende forhold, sier Nilsen.

 

 

Operasjonelle hovedtall i 2. kvartal 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 902 millioner (NOK 810 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 102 millioner (NOK 93 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,3 % (11,4 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 96 millioner (NOK 88 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 10,6 % (10,9 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 116 millioner (NOK 103 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 830 millioner (NOK 925 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 924 millioner (NOK 1 831 millioner)

 

Operasjonelle hovedtall for 1. halvår 2011*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 1 829 millioner (NOK 1 528 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 201 millioner (NOK 175 millioner **)
 • Operativ EBITDA-margin: 11,0 % (11,5 % **)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 190 millioner (NOK 167 millioner**)
 • Operativ EBIT-margin: 10,4 % (10,9 % **)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -98 millioner (NOK 78 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 857 millioner (NOK 1 893 millioner)

 

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.
** Inkluderer tilbakeføring av NOK 8,2 millioner i 1. kvartal 2010 vedrørende pensjonsforpliktelser i Block Watne AS.

 

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i kvartalsrapporten.

 

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

 

 

Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker