Godkjent årsregnskap 2010

Styret i BWG Homes ASA har godkjent konsernets og selskapets årsregnskap og årsberetning for 2010. Konsernets endelige resultat etter skatt ble NOK 178,1 millioner (IFRS).

 

I forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet er det besluttet å endre den regnskapsmessige klassifisering av uttaksmerverdiavgift for segment Norge når det gjelder prosjekter i egen regi. Endringen er en ren reklassifisering i regnskapet og har ingen betydning for de rapporterte resultater og for den finansielle stilling (balansen).

 

Som følge av reklassifiseringen øker både den rapporterte omsetningen for konsernet (IFRS) for 2010 og varekostnadene med NOK 202,5 millioner. For 2009 øker både den rapporterte omsetningen for konsernet (IFRS) og varekostnadene med NOK 200,1 millioner.

 

Utfyllende informasjon om denne reklassifiseringen og omarbeidede tall for alle rapporterte perioder i 2010 og 2009 er publisert på www.bwghomes.no/Download center.

 

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på www.bwghomes.no primo mai i forbindelse med innkalling til den ordinære generalforsamling som avholdes 26. mai 2011.

 

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 0,90 per aksje. Forutsatt godkjenning vil aksjene bli notert ex utbytte fra og med 27. mai 2011, og utbyttet vil bli utbetalt 9. juni 2011.

 

 

Kontaktperson:
Arnt Eriksen, CFO, tlf. +47 23 24 60 37, +47 922 14 625

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.