Innkalling til ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA

 

Generalforsamling i BWG Homes ASA holdes torsdag 27. mai 2010, kl 10:00 i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo.

 

Styret foreslår følgende dagsorden:

 

1. Åpning av generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Valg av én person til å medundertegne protokollen.

5. Orientering om selskapets virksomhet og status.

6. Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

7. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2009.

8. Godkjennelse av styrets forslag om nedsettelse av overkursfondet.

9. Styrets forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

10. Styrets forslag til vedtektsendring i forbindelse med Valgkomiteens funksjonstid.

11. Valg av medlemmer til selskapets Valgkomité.

12. Fastsettelse av honorar til Styret.

13. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.

14. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen.

 

Innkalling til generalforsamlingen med møteseddel og fullmaktsskjema sendes i dag per post til selskapets aksjonærer med kjent adresse.

 

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av vedlagte møteseddel (eller fullmaktsskjema) innen tirsdag 25. mai 2010 kl 16:00. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.

 

Innkallingen og tilhørende saksdokumenter samt CV for Valgkomiteens medlemmer er tilgjengelige på selskapets nettside www.bwghomes.no. Dokumentene vil også være tilgjengelige i selskapets lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.

 

Aksjonærer som ønsker det, kan få tilsendt trykket versjon av saksdokumentene ved henvendelse per e-post til post@bwghomes.no.

 

 

Oslo, den 5. mai 2010

 

 

For styret i BWG Homes ASA

 

Harald Walther

Styreleder

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.