Innkalling til ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA

Styret foreslår følgende dagsorden:
 
1. Åpning av generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Valg av én person til medundertegne protokollen.
5. Orientering om selskapets virksomhet og status.
6. Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens
§ 6-16a.
7. Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2008.
8. Valg av styremedlemmer samt styrets leder og nestleder.
9. Valg av medlemmer til selskapets Valgkomité.
10. Fastsettelse av honorar til Styret.
11. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor.
12. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen.
 
Innkalling til generalforsamlingen med møteseddel og fullmaktsskjema samt Årsrapport 2008 sendes i dag til selskapets aksjonærer. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av møteseddel (og fullmaktsskjema) innen mandag 25. mai 2009 kl 16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styreleder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.
 
Innkalling, årsrapport, vedtekter og CV for styremedlemmer og for valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no
 
 
Oslo, den 4. mai 2009
 
For styret i BWG Homes ASA
 
Harald Walther
Styreleder

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.

Dokumenter og linker