Innkalling til ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA

Onsdag 21. mai 2008, kl 10:00, Vika Atrium konferansesenter, møterom Nyland, Munkedamsveien 45, Oslo.

Styret foreslår følgende dagsorden:
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Harald Walther.
Fortegnelse over møtende aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4. Valg av én person til medundertegne protokollen.
5. Orientering om selskapets virksomhet og status.
6. Behandling av styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse etter allmennaksjelovens
§ 6-16a.
7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007, herunder utbetaling av utbytte.
8. Valg av medlemmer til selskapets Valgkomité.
9. Retningslinjer for selskapets Valgkomité.
10. Fastsettelse av honorar til Styret.
11. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor.
12. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen.
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.
 
Innkalling til generalforsamlingen med møteseddel og fullmaktsskjema samt Årsrapport sendes alle aksjonærer som er registrert i VPS per 30. april. Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av møteseddel (og fullmaktsskjema) innen mandag 19. mai 2008 kl 16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styreleder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.
 
Innkalling, årsrapport, vedtekter og CV for valgkomiteens medlemmer er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no
 
 
Oslo, den 30. april 2008
 
For styret i BWG Homes ASA
 
Harald Walther
Styreleder

Om oss

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har ca. 1 000 ansatte, og operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. BWG Homes er et selskap i OBOS-konsernet.