Oppkjøpstilbud fra OBOS

Styret i BWG Homes ASA er blitt informert om at OBOS har til hensikt å fremme et frivillig tilbud på samtlige utestående aksjer i BWG Homes ASA. OBOS er i dag selskapets største aksjonær med en eierandel på 32,99 prosent.

I henhold til melding fra OBOS i dag, har OBOS inngått forhåndsaksepter / avtaler om rett til kjøp av aksjer i BWG Homes ASA som innebærer at OBOS kan bli eier av ca. 60 prosent av aksjene i selskapet. OBOS har til hensikt å fremme et frivillig tilbud på samtlige utestående aksjer i BWG Homes ASA til pris kr 15,- per aksje. OBOS har tatt forbehold om at prisen kan justeres ved kapitalendringer, herunder utbytteutdeling. Dette innebærer at dersom styrets forslag til utbytte for 2013 på kr 0,25 per aksje blir vedtatt av generalforsamlingen, vil tilbudsprisen fra OBOS innebære et tilbud på kr 14,75 per aksje. Det vises for øvrig til separat melding fra OBOS.

I tråd med verdipapirhandellovens krav vil styret gi en uttalelse til aksjonærene om tilbudet som kommer fra OBOS. Uttalelsen søkes fremlagt så tidlig som mulig og senest innen en uke før utløpet av tilbudsperioden.

Styret vil for øvrig løpende vurdere situasjonen i tråd med gjeldende verdipapirregelverk, og selskapet vil informere markedet og selskapets aksjonærer når dette er påkrevet.

BWG Homes ASA har engasjert advokatfirma Thommessen som juridisk rådgiver i forbindelse med prosessen.

Kontaktinformasjon:

Styreleder Roar Engeland, tel: +47 926 53 197

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 040 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no