Redusert omsetning i Block Watne, vekst i de svenske virksomhetene i 1. kvartal 2014

BWG Homes konsernet hadde operative driftsinntekter på NOK 986 millioner i 1. kvartal 2014. Det er en økning på 5,0 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2013. Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 105 millioner, en reduksjon på 15,3 prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 10,7 prosent (13,2 prosent), og kvartalets operative EBIT-margin ble 10,2 prosent (12,7 prosent). 

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 832 millioner, opp NOK 156 millioner fra forrige kvartal. Det skyldes i hovedsak økt ordrereserve i BWG Homes AB og konsolidert ordrereserve for Kärnhem.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var negativ med NOK 190 millioner mot negativ NOK 213 millioner i 1. kvartal 2013. Negativ kontantstrøm fra driften har medført at netto rentebærende gjeld har økt med NOK 164 millioner fra forrige kvartal.

- Operative resultater påvirkes også i 1. kvartal av svakere salg og redusert produksjonsvolum i Block Watne kombinert med økte produksjonskostnader. Det er inngått avtale med Veidekke ASA om salg av 50 % av et større utviklingsprosjekt, Ulsetstemma i Bergen. Dette gir en regnskapsmessig gevinst (EBITDA) på NOK 30 millioner i 1. kvartal. Kärnhem kan vise til styrkede resultater, og BWG Homes AB (Myresjöhus og SmålandsVillan) har godt salg og økt omsetning i dette kvartalet. Bedring i det svenske boligmarkedet bidrar til at konsernets ordreinngang økte med NOK 59 millioner (5,7 %) til NOK 1 100 millioner, sier konsernsjef Ole Feet i BWG Homes ASA.

- Boligmarkedet i Norge viser en viss bedring i mars og april. Salget utover i 2014 forventes å være på et akseptabelt nivå, men lavere enn hva som ble oppnådd tidligere år. Block Watne innretter seg derfor for redusert aktivitet videre i 2014, og dermed også for lavere kapitalbinding. Det er et sterkt fokus på å redusere kapitalbinding og oppnå positiv kontantstrøm gjennom betydelig reduksjon av antallet ferdigproduserte usolgte boliger. I tillegg arbeides det med å etablere ulike samarbeidsselskaper for flere større utbyggingsprosjekter som kan bli kapitalkrevende. Salg av utvalgte tomteområder som ikke anses som viktige for fremtidig produksjon, vurderes løpende.

- Boligmarkedet i Sverige utviklet seg positivt i 2013, og det forventes at denne trenden fortsetter i 2014 da det er et stort udekket behov for nye boliger. I følge Prognosesenteret AS vil igangsetting av nye boliger være på nærmere 31 000 i 2014; noe som er en markant økning fra tidligere år. Markedsutsiktene for våre svenske virksomheter BWG Homes AB og Kärnhem er dermed betydelig forbedret. Satsningen på egenregiprosjekter, BRF-prosjekter og en større produktbredde av prisgunstige, arealeffektive boliger forventes å gi positiv effekt på volum og resultater, sier Ole Feet.

Endret utbyttepolicy

Styret har etablert ny utbyttepolicy for selskapet. Styret tar sikte på at utbetaling for regnskapsåret 2014 skal utgjøre NOK 0,50 per aksje.

Operasjonelle hovedtall i 1. kvartal 2014*:

 • Operative driftsinntekter: NOK 986 millioner (NOK 939 millioner)
 • Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 105 millioner (NOK 124 millioner)
 • Operativ EBITDA-margin: 10,7 % (13,2 %)
 • Operativt driftsresultat EBIT: NOK 101 millioner (NOK 120 millioner)
 • Operativ EBIT-margin: 10,2 % (12,7 %)
 • Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK -190 millioner (NOK -213 millioner)
 • Ordreinngang: NOK 1 100 millioner (NOK 1 041 millioner)
 • Ordrereserve: NOK 1 832 millioner (NOK 1 568 millioner)
 • Boliger i produksjon: 1 271 (1 226)
 • Boliger solgt i perioden: 473 (433)
 • Boliger overlevert: 294 (313)
 • Ferdige usolgte boliger: 115 (102)

* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai 2013.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 10 i kvartalsrapporten. For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.

Kontaktinformasjon:

Konsernsjef Ole Feet, tel: +47 900 91 230

Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 922 14 625

BWG Homes utvikler, selger og bygger boliger i Norden. Konsernet eier merkevarene Block Watne og Hetlandhus i Norge, Kärnhem, Myresjöhus og SmålandsVillan i Sverige. BWG Homes leverer årlig omlag 2 000 nye boliger gjennom egne boligprosjekter og til kunder med egen tomt. BWG Homes har 1 040 ansatte. Operativ omsetning i 2013 var på 3,9 milliarder kroner. Mer informasjon om konsernet på bwghomes.no

Dokumenter og linker