Forurenset sjøbunn blir land

Et av Norges største miljøproblemer kan løses ved hjelp av sement. Miljøfarlig mudder i havner og fjorder kapsles inn og blir til nytt land.

Forurenset sjøbunn er et stort problem i en rekke norske havner og fjorder. Gjennom mer enn hundre år har utslipp fra industri og kloakk havnet på sjøbunnen. Det har gitt store ansamlinger av miljøgifter som tungmetaller, tjæretoffer og PCB. Nå har imidlertid selskapet Norcem as utviklet en metode som kan gjøre slutt på dette miljøproblemet.

- Ved å blande sement inn i sedimentene får vi en slags betongmasse som lukker inn og ufarliggjør giftstoffene, sier prosjektleder Ole H. Krokstrand i bransjeorganisasjonen byggutengrenser.no.

Verdifulle tomter
Metoden byr også på en interessant bieffekt for kommunene som tar i bruk metoden. Når sedimentene blandes med sement, stabiliseres massene. På denne måten kan det opprettes nye, verdifulle landområder i tidligere forurensede havneområder.

- Den nye massen gir et stabilt underlag som det er utmerket å bygge på. Dermed kan man utvide landarealene i havner og fjorder. Det åpner for bygging av både næringsarealer og boliger, forteller Krokstrand.

Til nå er ett slikt prosjekt gjennomført i Trondheim, mens et annet er påbegynt i Hammerfest. Flere byer og tettsteder har planlagt tilsvarende prosjekter.

Utsatte områder
I 2006 anbefalte Statens forurensingstilsyn (SFT) en konkret oppfølging av 17 fjordområder med forurenset sjøbunn. I Hammerfest, Harstad, Farsund, Kristiansand og Oslo er opprydningen allerede i gang. Bergen, Grenland, Sandefjord og Drammen ble definert som områder med særlige tiltaksbehov.

SFT har også definert Tromsø, Randsfjorden, Sunndalsfjorden, Ålesund, Sørfjorden, Stavanger og Arendal som områder med utredningsbehov.

Stor helsefare
Problemet med de store lagrene av miljøgifter på sjøbunnen, er at de går inn i det marine økosystemet. Derfra akkumuleres de oppover i næringskjedene. Til syvende og sist kan det medføre helsefare for mennesker.

- Strømninger i vannmassene kan virvle opp giftstoffene fra sjøbunnen. Ofte er skipstrafikk nok til å sette sedimentene i bevegelse, slik at de miljøskadelige stoffene blir tilgjengelige for marine organismer. Dette forhindres ved å kapsle giftene inn i betong, sier Krokstrand.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Prosjektleder Liv-Margrethe Hatlevik, Norcem
Tlf: 35 57 24 99
Mobiltlf: 416 58 111

Prosjektleder Ole H. Krokstrand, byggutengrenser
E-post: ole@byggutengrenser.no
Tlf.: 22 87 84 41
Mobiltlf.: 916 45311

Multimedia

Multimedia