COD - FORSLAG OM STRYKNING, INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Codfarmers ASA (”Codfarmers” eller ”selskapet”) har enstemmig vedtatt å foreslå for selskapets generalforsamling at den godkjenner at selskapet søker om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

Codfarmers har tidligere meldt at selskapet er i en situasjon med betydelige finansielle utfordringer. Eierstrukturen i selskapet er konsentrert, og 76 % av aksjene i selskapet eies av styremedlemmer og varamedlem, CEO, CFO og deres nærstående. Markedsverdien av selskapets aksjer er for tiden under NOK 50 mill, og kun rundt 150 aksjonærer eier aksjer for mer enn NOK 10 000. Likviditeten i aksjen er lav, og børsnoteringen øker ikke investorers vilje til å delta i den videre finansiering av Codfarmers. De kostnadene som er forbundet med noteringen er betydelige for selskapet, og veier i den situasjonen selskapet nå er i ikke opp av fordelene ved å være notert. Samtidig er kostnadsbesparelser en forutsetning for at selskapet skal komme seg gjennom sine finansielle utfordringer. Styret er derfor av den oppfatning at selskapets aksjer bør søkes strøket fra notering.

Ekstraordinær generalforsamling for behandling av forslaget finner sted i selskapets lokaler i Oslo onsdag 13. mars 2013 kl 10:00. Innkallingen er inntatt i vedlegg til denne børsmeldingen, og er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside på www.codfarmers.com, og vil bli sendt til selskapets aksjonærer.

Forutsatt at forslaget blir vedtatt av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer, har styret til hensikt å sende søknad om strykning til Oslo Børs så snart som mulig etter generalforsamlingen. Selskapets aksjonærer vil ved børsmelding bli holdt orientert om når en søknad blir sendt til Oslo Børs, samt om forventet tidspunkt for gjennomføring av en eventuell strykning såfremt Oslo Børs innvilger søknaden.

For ytterligere informasjon kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker