COD – Tilbakekjøp av konvertible obligasjoner og forslag om fortrinnsrettsemisjon

COD – Tilbakekjøp av konvertible obligasjoner og forslag om fortrinnsrettsemisjon

Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) har kjøpt tilbake konvertible obligasjoner med en total pålydende verdi på NOK 22.538.179 under Selskapets konvertible obligasjonslån “15 per cent/10.0 per cent Codfarmers ASA Senior Unsecured Convertible Bond Issue 2009/2013” med ISIN N0 001 0398142. Obligasjonene ble kjøpt tilbake for et kontantvederlag tilsvarende 60 % av obligasjonenes pålydende (NOK 13.522.908), med tillegg av 50 % påløpte renter på obligasjonene (NOK 717.825). Dette totale vederlaget som skal betales av Selskapet i forbindelse med tilbakekjøpet av obligasjonene utgjør således NOK 14.240.733. Selskapet er av den oppfatning at et slikt tilbakekjøp av obligasjoner vil være gunstig for Selskapet forutsatt at tilbakekjøpet kan finansieres ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet.

Som følge av dette vil Selskapets styre foreslå at generalforsamlingen i Selskapet beslutter en forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved en fortrinnsrettsemisjon med tegningskurs på NOK 6,80 pr aksje, med et brutto proveny på minimum NOK 14.240.733 millioner og maksimalt NOK 22.733.477, som skal benyttes til å finansiere dagens tilbakekjøp av konvertible obligasjoner, og et eventuelt overskytende beløp skal benyttes til å dekke transaksjonskostnader og som generell arbeidskapital. Den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen er forventet å bli gjennomført før utgangen av Q2 i 2011.

Selskapet og dets hovedaksjonær Frode Teigen har inngått en avtale hvoretter Frode Teigen skal garantere NOK 14.240.733 av den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen og yte Selskapet et usikret rentefritt lån på inntil NOK 14.240.733 med det formål å finansiere tilbakekjøpet av de konvertible obligasjonene i perioden fra oppgjør av tilbakekjøpet inntil nettoprovenyet fra fortrinnsrettsemisjonen er tilgjengelig for Selskapet.

Selskapets styre vil videre foreslå at Selskapets generalforsamling, i forbindelse med godkjennelsen av den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen, også beslutter at konverteringskursen under det konvertible lånet utstedt av Selskapet skal bli justert for en periode på minst 30 dager (den “Akselererte Konverteringsperioden”) slik at hver obligasjonseier i denne perioden kan konvertere sine obligasjoner til nye aksjer i Selskapet til en konverteringskurs på NOK 11,3333 for obligasjonenes pålydende verdi og NOK 13,60 for påløpte renter (dvs. at dette har den samme finansielle effekt for Selskapet som finansieringen av tilbakekjøpet beskrevet over ved den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen). Selskapet har rett til å kreve at Frode Teigen i den Akselererte Konverteringsperioden konverterer samtlige eller noen av sine obligasjoner i Selskapets konvertible obligasjonslån til konverteringskursen beskrevet over, dog slik at at Selskapet ikke kan kreve konvertering for et beløp som medfører at Frode Teigens eierinteresse i Selskapet overstiger 1/3, herunder medregnet aksjer tildelt Frode Teigen i den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen (og således utløser tilbudsplikt for Frode Teigen).

“Dette er et viktig steg i refinansieringen av Codfarmers. Tilbakekjøpet av konvertible obligasjoner styrker Selskapets balanse og gir en regnskapsmessig gevinst på NOK 5.613.253. Resultatet er at Codfarmers settes i en styrket finansiell posisjon for dets planlagte vekst”, sier Harald Dahl, administrerende direktør i Codfarmers.

Etter tilbakekjøpet eier Codfarmers egne konvertible obligasjoner med en total pålydende verdi på NOK 28.895.079.

Tilbakekjøpet av de konvertible obligasjonene gir Codfarmers en regnskapsmessig gevinst på NOK 5.613.253.

Oslo, 29. april 2011
Codfarmers ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harald Dahl CEO, tlf +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.