COD – TRANSAKSJONSAVTALE INNGÅTT MED ATLANTIC COD FARMS AS

 

Det vises til melding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) datert 1. juli 2011 angående den mulige sammenslåingen med Atlantic Cod Farms AS (“ACF”). Codfarmers og ACF har nå inngått en endelig transaksjonsavtale (“Transaksjonsavtalen”) for sammenslåingen av de to selskapene.

Bytteforholdet mellom partene som ble annonsert 1. juli 2011 har blitt opprettholdt gjennom sluttforhandlingene. I henhold til Transaksjonsavtalen skal Codfarmers således tilby én aksje i Codfarmers for 40,3761 aksjer i ACF (“Tilbudet”).

Styret i ACF har vedtatt å anbefale Tilbudet til aksjonærene i ACF og aksjonærer som representerer ca 91% av aksjene i ACF har forpliktet seg til å akseptere Tilbudet.

Partene forventer at tilbudsdokumentet for Tilbudet vil bli distribuert til aksjonærene i ACF rundt den 7. september 2011, og at tilbudsperioden vil utløpe rundt den 14. september 2011. Gjennomføringen av Tilbudet vil være betinget av (i) at styret i ACF opprettholder sin anbefaling av Tilbudet, (ii) at Tilbudet aksepteres av aksjonærer i ACF som representerer mer enn 90 % av aksjene i ACF, (iii) bortfall av frittstående tegningsretter (warrants) utstedt av ACF, (iv) at generalforsamlingen i Codfarmers vedtar å utstede vederlagsaksjer til aksjonærene i ACF, og (v) at visse samtykker fra tredjeparter blir innhentet.

Partene forventer at transaksjonen vil bli gjennomført i andre halvdel av september 2011.

Betydning av transaksjonen:

Codfarmers og ACF forventer at betydelige industrielle synergier med hensyn til kostnader, kompetanse og markedet vil bli oppnådd som et resultat av sammenslåingen av de to selskapene. Sammenslåingen vil styrke selskapenes evne til å sette ut mer fisk og opprettholde yngel-, settefisk- og matfiskproduksjonen. Sammenslåingen vil også redusere den biologiske risikoen grunnet den geografiske spredningen av fasiliteter. Det sammenslåtte selskapet vil ha en vesentlig større tyngde i markedsarbeidet mot store europeiske kunder.

Hovedfunksjon for ledelse og salg/markedsføring vil bli lagt til Oslo, mens den operative ledelsen for det sammenslåtte selskapets biologiske produksjon vil forbli i nærheten av produksjonsanleggene. Det forventes at transaksjon vil medføre reduserte driftskostnader for det sammenslåtte selskapet.

Aksjekapitalen i Codfarmers vil bli forhøyet med NOK 16.750.325 ved utstedelse av 16.750.325 nye aksjer i Codfarmers som vederlag for Tilbudet forutsatt at Tilbudet blir akseptert for alle aksjene i ACF.

Et nytt styre i Codfarmers som reflekterer den nye aksjonærstrukturen vil bli valgt på den ekstraordinære generalforsamlingen. Valget vil ha virkning fra gjennomføringen av transaksjonen. Harald Dahl vil bli CEO i det sammenslåtte selskapet.

Om ACF:

ACF er, sammen med Codfarmers, en ledende aktør innen torskeoppdrett i Norge. ACF har totalt 28 lisenser og har sine produksjonsanlegg for yngel, settefisk og matfisk på Sunnmøre. Strategien til ACF har vært å etablere en vertikalintegrert verdikjede og således oppnå kontroll over hele verdikjeden, fra rognkorn til ferdig prosessert produkter.

ACF og dets datterselskaper har totalt rundt 40 ansatte. Styret i ACF består av Helge Hellebust (styreleder), Frede Klinkby Uldbæk, Øivind Tidemandsen, Ulf Henning Sørdal og Jan Erik Sivertsen. Ledelsen i ACF består av Ivar Kvangardsnes (administrerende direktør), Tommy Nørve (økonomidirektør), Finn Christian Skjennum (produksjonsdirektør opprett), Claus Opshaug (produksjonsdirektør prosessering/marked), Bent Ulleland (administrerende sjef) og Hogne Bleie (direktør kvalitet og fiskehelse).

Det er ikke inngått, eller forventet å bli inngått, avtaler til fordel for medlemmene av styret eller ledelsen i Codfarmers eller ACF som et resultat av Tilbudet.

Finansielle nøkkeltall for ACF for årene 2010, 2009 og 2008 er vedlagt børsmeldingen som Vedlegg 1.

Rådgivere:

DnB NOR Markets og Advokatfirmaet Thommessen AS er rådgivere for Codfarmers i forbindelse med transaksjonen, mens Pareto Securities AS og Tenden Advokatfirma ANS er rådgivere for ACF.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Helge Hellebust, styreleder i ACF, telefon +47 93 20 25 50
Ivar Kvangardsnes, CEO i ACF, telefon +47 916 89 295

 

 

Dokumenter og linker